Adwentyści Dnia Siódmego oskarżają Kościół o fałszerstwo wszechczasów?

Autor: Piotr Andryszczak

O jakie rzekomo fałszerstwo chodzi? Otóż Adwentyści Dnia Siódmego w wydaniu specjalnym (gazetowym) reklamowym miesięcznika "Znaki czasu":

Znaki Czasustr.1

umieścili artykuł Władysława Poloka pt.:

Znaki Czasustr.1

gdzie w podtytule oskarżają m.i. Kościół rzymsko-katolicki o rzekome sfałszowanie Dekalogu:

Znaki Czasustr.1

"sfalsyfikowanej":

internet źródło internetowe

Jest to poważne oskarżenie pod adresem Kościoła Powszechnego. Oto lista zarzutów:

Znaki Czasuzobacz

A więc:

1. Brak treści drugiego przykazania

2. Zmiana czwartego przykazania

3. Rozdzielenie dziesiątego przykazania na dwa osobne

Znaki Czasuzobacz

Przede wszystkim należy podkreślić, iż w Piśmie Świętym NIE MA numeracji przykazań. Skąd autor artykułu Władysław Polok wie, które to jest pierwsze, a które drugie, a które trzecie przykazanie i.t.d.? Kto mu o tym powiedział? Jeśli w Piśmie Świętym nie ma numeracji przykazań, to taki zarzut z góry jest fałszywy i źle świadczy o intencji autora.

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Wj 20,1-17

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Warto podpowiedzieć panu Polokowi, że istnieje też inny podział Dekalogu:

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Dlaczego Władysław Polok nie skrytykuje palestyńskiej wersji Dekalogu, wszak zupełnie inaczej brzmi pierwsze przykazanie, niż w wersji hellenistycznej? Dlaczego Władysław Polok nie wspomniał, że drugie przykazanie w wersji palestyńskiej brzmi tak samo jak pierwsze w wersji augustiańskiej? Czy Władysław Polok wie, jak brzmi pierwsze przykazanie w wersji luterańskiej?

Zarzucanie komuś fałszowania Dekalogu, kiedy nie ma w Pismie Świętym numeracji, jest moim zdaniem zwykłym nadużyciem i podejrzewam, że też złą wolą.

Nie wiem jaki katechizm miał na myśli Władysław Polok (może dla dzieci), ale w oficjalnym Katechizmie Kościoła Katolickiego dla dorosłych, możemy przeczytać pełną wersję Dekalogu, a także całą treść z Pisma Świętego, zarówno z Księgi Wyjścia, jak i z Księgi Powtórzonego Prawa.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego na stronach 470 i 471 mamy biblijny tekst Dekalogu z Wj i Pwt.

Czy Władysław Polok wie, co oznacza "formuła katechetyczna"? Formuła katechetyczna opisuje w skrócie przykazania Dekalogu. Nie jest jej celem cytowanie w całości tekstu Pisma Świętego, lecz służy do szybkiego zapamiętania tekstu. Poniżej wersja katechetyczna opublikowana m.in. w katechizmie kardynała Gasparriego oraz w katechizmie dla dzieci:


Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pierwsze przykazanie brzmi tak:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

Jeśli w Katechizmie Kościoła Katolickiego - w pierwszym przykazaniu - możemy przeczytać zdanie o zakazie czynienia rzeźb i obrazów, to na jakiej podstawie Adwentyści Dnia Siódmego oskarżają Kościół katolicki o fałszerstwo wszechczasów? W którym miejscu to fałszerstwo zostało dokonane? Władysław Polok próbuje to udowodnić w taki oto sposób:

Znaki czasustr.2

Zarzut jest chybiony. Nie wiem czy Władysław Polok wie, ale jeszcze z czasów przedchrześcijańskich istniał podział Dekalogu na poszczególne przykazania tak, jak było w podziale augustiańskim:

Kobierce Kobiercecz.2
Kobierce Kobiercestr.195

Klemen Aleksandryjski odwołuje się do pisma Żyda Arystobula (IIw. przed Chr.), który wymieniony jest w 2 Mch 1,10 (BT wyd.IV)

A więc ten podział Dekalogu cytowany przez Klemensa Aleksandryjskiego sięga czasów przedchrześcijańskich. Jaki powód wymyśli tym razem Władysław Polok, aby uzasadnić taką, a nie inną numerację Dekalogu?


Jeśli chodzi o kult obrazów to wyjaśnienie możemy znaleźć w:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego

2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru"[60] i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia"[61]. Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają[62].

________________________

[60]Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C.

[61]Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67.

[62]Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3.

Dekalog o. Jacek Salij OPzob. Dekalog o. Jacek Salij OPPoznań 1990
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.33 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.34
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP str.35 KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP

Czy Władysław Polok czytając wersety (str.2) z Wj 20,4-5 zrozumiał aby na pewno tekst?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powiązanie wersety:

Dekalog Adwentyści Dnia SiódmegoIz 44,15 Dekalog Adwentyści Dnia SiódmegoIz 44,17

Co ma wspólnego kult obrazów z oddawaniem boskiej czci obcym bogom i służenia im? Czwarty werset właśnie dotyczy obcych bogów, a nie obrazów Świętych Pańskich. Od kiedy to Władysław Polok wierzy, że obrazy Matki Bożej, Pana Jezusa czy Świętych Pańskich są bogami? W którym to kościele Władysław Polok widział figury czy posągi Świętych Pańskich, którym oddawano by boską cześć? Czy Władysław Polok nie zauważył lub nie chciał zauważyć, że w Wj 20,4 jest mowa o tym, by nie czynić "tego, co jest na niebie"? A na niebie jest słońce, gwiazdy, ptaki... W którym to kościele Władysław Polok widział posąg słońca, gwiazdy czy jakiegoś latającego ptaka, przed którym wierni padają na twarz i oddają boską cześć i na dodatek jeszcze wołają: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!"?


Tekst hebrajski mówi o posągach czy rzeźbach:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 20,3-4

Pięcioksiągstr.286

Pwt 5,8

Pięcioksiągstr.715

Władysław Polok cofając się do historii Kościoła twierdzi, iż:

Znaki czasustr.2

Jakim to obrazom i posągom pogańskich bóstw nadano ""chrześcijański" charakter"? Co pogańskie bóstwa "po przemianie" przedstawiały? Co takiego próbuje wmówić czytelnikom Władysław Polok? A jeśli poganie wcześniej czcili sobie jakieś zwierzę, to co chrześcijanie z tym zrobili? W jaki sposób taki zwierz otrzymał ""chrześcijański" charakter"?

"Rzeźby i obrazy z tekstu Wj 20:4, to bożkowie (w rzeczywistości nie istniejący - 1Kor 8:4) narodów otaczających Izrael (Wj 20:3). Nie można więc wiązać figur czy obrazów przedstawiających świętych, którzy wypełnili wolę Bożą, często ponosząc śmierć dla Niego, z pogańskimi bożkami. Gdzie Chrystus zakazał czynienia figur Jego świętym? (...) W przykazaniu wyżej wymienionym jest mowa o zakazie kultu (figur), tego "co jest na niebie (...) na ziemi (...) w wodach (...)". Termin "na niebie" - dotyczy słońca, gwiazd itp. (Pwt 4:19), które są utożsamiane z bożkami (Ez 8:16). To samo dotyczy określenia "na ziemi" (Pwt 4:39), co można wiązać z wszelkimi czczonymi zwierzętami (Ez 8:10, Mdr 13:10, 15:18, Ps 106:20). Zresztą nie dotyczy to zakazu sporządzania figur zwierząt spożytkowanych w świątyni Bożej, bo przecież 1Krl 7:25 mówi o dwunastu wołach, na których stało "morze" (...) Kościół nie ogłasza świętymi "tego, co na ziemi", lecz "tych, którzy byli na ziemi", a są w niebie (Ap 6:9nn.)." (zob. Włodzimierz Bednarski DEKALOG I OBRAZY)


Przyjrzyjmy się kolejnemu zarzutowi:

Znaki Czasustr.1

Katechizm Kościoła Katolickiego podaje nam:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470

Jak czytamy powyżej, treść w trzecim przykazaniu w formule katechetycznej uwzględnia już objawienie Nowego Testamentu. Zobaczmy:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.495

O. Jacek Salij OP o trzecim przykazaniu Dekalogu:

Dekalog o. Jacek Salij OPzob. Dekalog o. Jacek Salij OPPoznań 1990

"3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił":

Dekalog o. Jacek Salij OPstr.52 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.53
Dekalog o. Jacek Salij OPstr.54 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.55
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.56 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.57
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.58 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.59
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.60 KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP

Kolejny zarzut:

Znaki Czasustr.1

Chrześcijanie pierwszych wieków, kiedy korzystali ze Starego Testamentu opierali się głównie na tekście Septuaginty, w której teksty z Księgi Wyjścia 20:17 i Powtórzonego Prawa 5:21 oddano podobnie jak po hebrajsku fragment Pwt 5:21:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Pwt 5,21

Pięcioksiągstr.717
Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Wj 20,17 Biblia Tysiąclecia Pwt 5,21

Zobaczmy jak Septuaginta (II/IIIw. przed Chr.) oddała Księgę Wj 20,17 i Pwt 5,21

Septuagintazob. zob.

Tekst Wj 20,17 i Pwt 5,21 rozdziela na dwa przykazania, tzn. "Nie pożądaj żony..." i osobno "Nie pożądaj domu...":

Wj 20,17

Septuagintastr.120

Pwt 5,21

Septuagintastr.296
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Wj 20,17

Septuagintastr.96

Pwt 5,21

Septuagintastr.225

Jak czytamy w Septuagincie, rozdzielono tam poszczególne frazy, które dały katolikom podstawę do przyjęcia takiego, a nie innego odczytania dziewiątego i dziesiątego przykazania. Podstawą dla naszego podziału przykazań było też to, że słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony":

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.562
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.566

Kolejny zarzut:

Znaki Czasustr.1

Nie jest prawdą, że rozdzielenia dokonano dopiero w czasach poapostolskich na przestrzeni II i IV w. po Chr. Już w Septuagincie rozdzielono tam poszczególne frazy, a słowa o "pożądaniu domu" (Wj 20:17) zostały w tekście Pwt 5:21 przeniesione poza fragment o "pożądaniu żony". To wszystko działo się przed narodzeniem Chrystusa.


Władysław Polok na str.1 cytuje katechizm ks. Spirago:

Znaki czasu Znaki czasu Znaki Czasustr.1

Katechizm ks. Prof. Spirago jasno stwierdza, dlaczego te zmiany zostały dokonane. I dobrze, że jest tak napisane. Nikt niczego nie ukrywa. Ks. Prof. Spirago ma rację, iż te zmiany są tylko formalne i nie naruszają merytorycznie istoty przykazań. Nie jest to również żadne "fałszerstwo wszechczasów", jak chciałby Władysław Polok.

Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragozob. Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragowyd.1911
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.65
Katechizm Kościoła katolickiego ks. Fr. Spiragostr.66

Księga Wyjściazob. Księga WyjściaEdycja Świętego Pawła Księga Wyjściawyd.2009

Komentarz do Dekalogu Wj 20,1nn:

Księga Wyjściastr.416
Księga Wyjściastr.417

Egzegeza:

Księga Wyjściastr.421
Księga Wyjściastr.422
Księga Wyjściastr.423

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawła Edycja św. Pawła EDYCJA ŚWIĘTEGO PAWŁA zob.

Księga Wyjścia

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.161
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.162
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.163

Księga Powtórzonego Prawa

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.343
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu ed. św. Pawłastr.344

Zobacz też:

Piotr Andryszczak
Włodzimierz Bednarski

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2016