Świadkowie Jehowy w tej publikacji po raz kolejny podejmuje temat Trójcy Świętej:


Strażnica 1 marca 2012


str.23

Odpowiedź jest oczywista. Nowy Testament uczy o Trójcy Świętej. Natomiast tutaj należy ponownie dać odpór nieprawdziwym twierdzeniom Towarzystwa Strażnica o Trójcy Świętej. Każda taka próba będzie natychmiast demaskowana.
Świadkowie Jehowy cytują Katechizm Kościoła Katolickiego:


str.23

W Katechizmie czytamy, że chrześcijanie nie wyznają "trzech bogów", a mimo to w publikacjach Towarzystwa Strażnica możemy przeczytać kłamliwe wypowiedzi na temat Trójcy Świętej. Dla przypomnienia:


zob. Pojednanie wyd.1928


str.108

Żaden "klerykał" czy "klecha" nie pouczał o trzech bogach w jednym. Kolejne kłamstwo Towarzystwa Strażnica:


Niech Bóg będzie prawdziwy (1950)


str.87

W którym to miejscu Świadkowie Jehowy wyczytali, iż: "Treścią tej nauki jest istnienie trzech bogów w jednej osobie"? Czy to nie jest celowe i świadome wprowadzanie czytelników w błąd? A co powiedzieć o tych słowach Świadków Jehowy:


Strażnica 1 marca 2012


str.23

Czy to nie przypadkiem publikacje Towarzystwa Strażnica wprowadzają zamęt w umysłach ludzi, sprowadzając naukę o Trójcy Świętej do absurdu? Przecież nauka ta jest jasno zdefiniowana i to jeszcze za nim Towarzystwo Strażnica zaczęło produkować tego rodzaju teksty w swoich publikacjach. Katolicki Katechizm Ludowy ks. prof. Franciszka Spirago podaje:


zob. wyd.1911


str.116


str.117

Mimo to, że w Katolickim Katechizmie Ludowym ksiądz Profesor wyraźnie podkreśla, iż takie twierdzenie, jak: "trzy osoby są jedną osobą", to nierozumna nauka i ona byłaby wewnętrzną sprzecznością, Świadkowie Jehowy jednak właśnie w ten sposób tak ją przedstawiają:


zob. Proroctwo (1929)


str.22

Gdzie, w którym miejscu duchowieństwo rozpowszechnia taką naukę?


Dalej w Pytaniach czytelników czytamy:


Strażnica 1 marca 2012


str.23

Tak, nauka o Trójcy Świętej ma poparcie w Piśmie Świętym - w Nowym Testamencie. Należy podkreślić, iż nie ma trzech Bożych natur, bo wówczas mieliśmy trzech bogów (tryteizm), jest jednak jedna natura Boża, ponieważ jest jeden Bóg. Natomiast istotą bytu nazywamy to, co sprawia, że dany byt jest tym czym jest. To znaczy, że posiada on określoną naturę, a ta z kolei jest istotą w działaniu. W Bogu istota utożsamia się z Jego przymiotami, a ściśle mówiąc każdy przymiot stanowi o naturze Boga. Możemy powiedzieć, że Bóg jest samym miłosierdziem, miłością czy istnieniem. W Bogu więc każdy przymiot tworzy Jego naturę. W stworzeniach zaś nie i nigdy. Bo jeśli człowiek jako indywidualna osoba jest miłosierny, to jest to jego przymiot i nie stanowi natury wszystkich ludzi.
Świadkom Jehowy należy przypomnieć:


Oleśnica - Wrocław 1997str.202

Chrystus w religii chrześcijańskiej jest Bogiem i człowiekiem:

"Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także wierzyć należycie we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska polega na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest dwiema osobami, lecz jedną - jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa przez Boga; jeden najzupełniej nie przez zmieszanie się natur, ale przez jedność osoby. Albowiem jak rozumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek jednym są Chrystusem" (Atanazjańskie Wyznanie Wiary).


Dogmatyka Katolicka str.61Strażnica 1 marca 2012


str.23

Czy Świadkowie Jehowy chcą przekonać swoich czytelników, że nauka o Trójcy Świętej opiera się tylko na jednym wersecie? (Więcej: tutaj). Wspomnę tylko o jednym aspekcie. Chrzest należy czynić "w imię", a nie w imiona. Zwrócmy uwagę na pewnego rodzaju manipulację. Świadkowie Jehowy piszą, że te słowa były skierowane "do naśladowców" i łączą ich z wiarą narodu żydowskiego. Czyimi oni byli naśladowcami kiedy Chrystus wypowiadał te słowa?


str.23


Pallottinum


Mt 28,16-20


Dz 1,8

Dlaczego Świadkowie Jehowy łączą nową rzeczywistość z wiarą Żydów jako narodu, gdzie uczniowie Jezusa mają stać się Jego świadkami? Nie wszyscy przecież Żydzi przyjęli Jezusa:


J 1,10-12

Jak czytamy, jedni Go przyjęli, inni nie. Jezus do Żydów jednak tak powiedział:


J 8,22-24

A więc zupełnie nowa wiara. Wiara w Chrystusa jako Boga. Jeśli Żydzi jej nie przyjmą, to pozostaną w swoich grzechach. Świadkowie Jehowy jednak próbują podważyć Trójcę Świętą, ponieważ:


str.23

Natomiast jeden z Rabinów tak pisze:


str.23

Na czym to rzekome zaprzeczenie jedności Boga w chrześcijańskim symbolu wiary ma polegać, Świadkowie Jehowy nie piszą. Nie wiem też jaki rodzaj politeizmu Rabin ma na myśli, by Szema wykluczała Trójcę Świętą. Czy Rabin zapoznał się z wyznaniem wiary? Warto przypomnieć, iż katolicy w każdą niedzielę na Mszy Świętej wyznają:


wyd.1990


(...)


str.208

Jeśli jako katolicy wierzymy w jednego Boga, a nie wyznajemy trzech bogów, jak sami Świadkowie Jehowy cytują z Katechizmu Kościoła Katolickiego, to w jakim celu w "Pytaniach czytelników" Świadkowie Jehowy dostawiają trzech bogów (Ozyrysa, Izydę, Horusa):


str.23

Świadkowie Jehowy nie byliby sobą, gdyby nie napisali o "trzech Bogach w jednym":


str.23

czyli nic się nie zmieniło w Towarzystwie Strażnica w sprowadzaniu nauki o Trójcy Świętej do absurdu. Świadkowie Jehowy stosują pewnego rodzaju sofistykę, czyli wymyślają fałszywą teorię (trzech bogów) i podają ją jako głoszoną przez swoich oponentów, a następnie ośmieszają i podważają tę fałszywą teorię. W tej publikacji mamy to jak na dłoni. Czy anonimowy autor (autorzy) poważnie traktują swoich czytelników? Czy Towarzystwo Strażnica myśli, że nikt tego nie wychwyci?
Świadkowie Jehowy by postawić jednak na swoim, poprawiają Pana Jezusa i wkładają w Jego usta słowo, którego On nie wypowiedział:


str.23

Czy Jezus rzeczywiście tak oświadczył?


Pallottinum

Pallottinum 1994


Mt 4,10

Tekst grecki Nowego Testamentu nie zawiera tetragramu, by można było wstawić w to miejsce słowo "Jehowa". W Mt 4,10 jest greckie słowo "Kyrion":


(za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

(jak czytać po grecku)


str.12

Potwierdza to również:


zob. (Strażnica 1 lutego 1998 str.32)

wydany przez Towarzystwo Strażnica:


(zob.) (wyd.1985)


str.27

Świadkowie Jehowy wstawiając w Mt 4,10 słowo "Jehowa" chcą w ten sposób zatrzeć prawdę o bóstwie Chrystusa Pana, który wraz z Ojcem stanowią jedno (J 10,30). Chodzi o jedność w znaczeniu bytowym - to znaczy posiadaniu tej samej natury, co Bóg Ojciec. Tak należy rozumieć słowa Chrystusa "Ja i Ojciec jedno jesteśmy". Chrystus poprzez całą Ewangelię św. Jana występuje jako:

- Bóg;
- jako władca życia i śmierci;
- istniejący zanim cokolwiek zostało stworzone;
- droga, prawda i życie;
- dawca łaski i cel ostateczny.

Chrześcijaństwo jest wiarą w Chrystusa jako Boga i jest kultem Boga - człowieka. Świadkowie Jehowy jednak poprzez wstawienie w miejsce Kyrios słowo "Jehowa" w ten sposób ukrywają naukę o Trójcy Świętej w Nowym Testamencie, by postawić na swoim, komu należy oddawać cześć:


Strażnica 1 marca 2012


str.23

Czy rzeczywiście zabiegi szatana były absurdalne? Zobaczmy szerszy kontekst kuszenia Jezusa:


Pallottinum


Mt 4,1-11

Diabeł kusząc Pana Jezusa mówi: "Jeśli jesteś Synem Bożym" (w.3 i 6). Chrystus jest Synem Bożym w znaczeniu ontologicznym, tzn. nie w sensie adopcji (przybrania), lecz posiadania tej samej natury co i Ojciec. Kiedy diabeł mówi: "jeśli jesteś", Chrystus nie mówi, że nim nie jest, lecz cytatami ze Starego Testamentu dot. Boga przypisuje je sobie. Kiedy diabeł powiedział, by Jezus z narożnika świątyni rzucił się w dół, Chrystus odpowiedział: "Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego" (w.7). To Chrystus, Syn Boży, był kuszony przez diabła, nie Bóg Ojciec. Mało tego, w dalszych słowach Jezus rzekł do szatana: "Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon..." (w.10). Nowy Testament mówi nam o Chrystusie, iż "On to jest Panem wszystkich" (Dz 10,36). Jeśli "wszystkich", to i szatana. Św. Paweł pisze:


Flp 2,11


Rz 10,9-13


Strażnica 1 marca 2012


str.23

Świadkowie Jehowy nie wiedzą bądź nie chcą wiedzieć, że cześć i pokłon należy się również Jezusowi:


Ap 5,13-14

Czytając Pytania czytelników z 1 marca 2012 dochodzimy do wniosku, iż publikacje Świadków Jehowy nie zmieniły się w kwestii Trójcy Świętej. Znowu możemy przeczytać o "trzech Bogach w jednym". Należałoby zadać pytanie. Dlaczego Towarzystwo Strażnica to czyni i jaki ma w tym cel?
Ciekawostką jest fakt, że Towarzystwo Strażnica nie skierowało czytelników do swej sztandarowej broszury Czy wierzyć w Trójcę?.

Zobacz:
Grzegorz Żebrowski "Czy wierzyć w Trójcę?" - polemika z publikacją Świadków Jehowy


Piotr Andryszczak


Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2012