Adwentyści Dnia Siódmego oskarżają Kościół o fałszerstwo wszechczasów?
(cz.1)

Autor: Piotr Andryszczak

nastepna część

O jakie rzekomo fałszerstwo chodzi? Otóż Adwentyści Dnia Siódmego w wydaniu specjalnym (gazetowym) reklamowym miesięcznika "Znaki czasu":

Znaki Czasustr.1

umieścili artykuł Władysława Poloka pt.:

Znaki Czasustr.1

gdzie w podtytule oskarżają m.in. Kościół rzymsko-katolicki o rzekome sfałszowanie Dekalogu:

Znaki Czasustr.1

"sfalsyfikowanej":

internet źródło internetowe

Jest to poważne oskarżenie pod adresem Kościoła Powszechnego. Oto lista zarzutów:

Znaki Czasuzobacz

A więc:

1. Brak treści drugiego przykazania

2. Zmiana czwartego przykazania

3. Rozdzielenie dziesiątego przykazania na dwa osobne

Znaki Czasuzobacz

Przede wszystkim należy podkreślić, iż w Piśmie Świętym NIE MA numeracji przykazań. Skąd autor artykułu Władysław Polok wie, które to jest pierwsze, a które drugie, a które trzecie przykazanie i.t.d.? Kto mu o tym powiedział? Jeśli w Piśmie Świętym nie ma numeracji przykazań, to taki zarzut z góry jest fałszywy i źle świadczy o intencji autora.

Biblia Tysiąclecia wyd.IIwyd.II

Wj 20,1-17

Biblia Tysiąclecia Biblia Tysiąclecia

Warto podpowiedzieć panu Polokowi, że istnieje też inny podział Dekalogu:

HELLENISTYCZNY PALESTYŃSKI AUGUSTIAŃSKI
I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie I. Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł... I. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu...
II. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie. Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu... II. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do czczych rzeczy
III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, III. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić
IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić IV. Czcij ojca twego i matkę twoją
V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Czcij ojca twego i matkę twoją V. Nie będziesz zabijał
VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz zabijał VI. Nie będziesz cudzołożył
VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz cudzołożył VII. Nie będziesz kradł
VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz kradł VIII. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa IX. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego
X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego. Nie będziesz pożądał domu bliźniego X. Nie będziesz pożądał domu bliźniego

Dlaczego Władysław Polok nie skrytykuje palestyńskiej wersji Dekalogu, wszak zupełnie inaczej brzmi pierwsze przykazanie, niż w wersji hellenistycznej? Dlaczego Władysław Polok nie wspomniał, że drugie przykazanie w wersji palestyńskiej brzmi tak samo jak pierwsze w wersji augustiańskiej? Czy Władysław Polok wie, jak brzmi pierwsze przykazanie w wersji luterańskiej?

Zarzucanie komuś fałszowania Dekalogu, kiedy nie ma w Pismie Świętym numeracji, jest moim zdaniem zwykłym nadużyciem i podejrzewam, że też złą wolą.

Nie wiem jaki katechizm miał na myśli Władysław Polok (może dla dzieci), ale w oficjalnym Katechizmie Kościoła Katolickiego dla dorosłych, możemy przeczytać pełną wersję Dekalogu, a także całą treść z Pisma Świętego, zarówno z Księgi Wyjścia, jak i z Księgi Powtórzonego Prawa.

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiego
Katechizm Kościoła Katolickiegostr.470 Katechizm Kościoła Katolickiegostr.471

Jak czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego na stronach 470 i 471 mamy biblijny tekst Dekalogu z Wj i Pwt.

Czy Władysław Polok wie, co oznacza "formuła katechetyczna"? Formuła katechetyczna opisuje w skrócie przykazania Dekalogu. Nie jest jej celem cytowanie w całości tekstu Pisma Świętego, lecz służy do szybkiego zapamiętania tekstu. Poniżej wersja katechetyczna opublikowana m.in. w katechizmie kardynała Gasparriego oraz w katechizmie dla dzieci:


Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.

1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
5. Nie zabijaj.
6. Nie cudzołóż.
7. Nie kradnij.
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10.Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

W Katechizmie Kościoła Katolickiego pierwsze przykazanie brzmi tak:

Katechizm Kościoła Katolickiegostr.479

Jeśli w Katechizmie Kościoła Katolickiego - w pierwszym przykazaniu - możemy przeczytać zdanie o zakazie czynienia rzeźb i obrazów, to na jakiej podstawie Adwentyści Dnia Siódmego oskarżają Kościół katolicki o fałszerstwo wszechczasów? W którym miejscu to fałszerstwo zostało dokonane? Władysław Polok próbuje to udowodnić w taki oto sposób:

Znaki czasustr.2

Zarzut jest chybiony. Nie wiem czy Władysław Polok wie, ale jeszcze z czasów przedchrześcijańskich istniał podział Dekalogu na poszczególne przykazania tak, jak było w podziale augustiańskim:

Kobierce Kobiercecz.2
Kobierce Kobiercestr.195

Klemen Aleksandryjski odwołuje się do pisma Żyda Arystobula (IIw. przed Chr.), który wymieniony jest w 2 Mch 1,10 (BT wyd.IV)

A więc ten podział Dekalogu cytowany przez Klemensa Aleksandryjskiego sięga czasów przedchrześcijańskich. Jaki powód wymyśli tym razem Władysław Polok, aby uzasadnić taką, a nie inną numerację Dekalogu?


Jeśli chodzi o kult obrazów to wyjaśnienie możemy znaleźć w:

Katechizm Kościoła Katolickiego Katechizm Kościoła Katolickiegowyd.1994 Katechizm Kościoła Katolickiego

2132 Chrześcijański kult obrazów nie jest sprzeczny z pierwszym przykazaniem, które odrzuca bałwochwalstwo. Istotnie "cześć oddawana obrazowi odwołuje się do pierwotnego wzoru"[60] i "kto czci obraz, ten czci osobę, którą obraz przedstawia"[61]. Cześć oddawana świętym obrazom jest "pełną szacunku czcią", nie zaś uwielbieniem należnym jedynie samemu Bogu.

Obrazom nie oddaje się czci religijnej ze względu na nie same jako na rzeczy, ale dlatego, że prowadzą nas ku Bogu, który stał się człowiekiem. A zatem cześć obrazów jako obrazów nie zatrzymuje się na nich, ale zmierza ku temu, kogo przedstawiają[62].

________________________

[60]Św. Bazyli, Liber de Spiritu Sancto, 18, 45: PG 32,149 C.

[61]Sobór Nicejski II: DS 601; por. Sobór Trydencki: DS 1821-1825; Sobór Watykański II: konst. Sacrosanctum Concilium, 126; konst. Lumen gentium, 67.

[62]Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 81, 3, ad 3.

Dekalog o. Jacek Salij OP Dekalog o. Jacek Salij OP
wyd.1990
Dekalog o. Jacek Salij OP
KatechizmDekalog o. Jacek Salij OPstr.33 Dekalog o. Jacek Salij OPstr.34 KatechizmDekalog o. Jacek Salij OP str.35

Czy Władysław Polok czytając wersety (str.2) z Wj 20,4-5 zrozumiał aby na pewno tekst?

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum

Powiązane wersety:

Dekalog Adwentyści Dnia SiódmegoIz 44,15 Dekalog Adwentyści Dnia SiódmegoIz 44,17

Co ma wspólnego kult obrazów z oddawaniem boskiej czci obcym bogom i służenia im? Czwarty werset właśnie dotyczy obcych bogów, a nie obrazów Świętych Pańskich. Od kiedy to Władysław Polok wierzy, że obrazy Matki Bożej, Pana Jezusa czy Świętych Pańskich są bogami? W którym to kościele Władysław Polok widział figury czy posągi Świętych Pańskich, którym oddawano by boską cześć? Czy Władysław Polok nie zauważył lub nie chciał zauważyć, że w Wj 20,4 jest mowa o tym, by nie czynić "tego, co jest na niebie"? A na niebie jest słońce, gwiazdy, ptaki... W którym to kościele Władysław Polok widział posąg słońca, gwiazdy czy jakiegoś latającego ptaka, przed którym wierni padają na twarz i oddają boską cześć i na dodatek jeszcze wołają: "Ratuj mnie, boś ty bogiem moim!"?


Tekst hebrajski mówi o posągach czy rzeźbach:

Pięcioksiąg Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pięcioksiąg Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pięcioksiąg Vocatio

Wj 20,3-4

Pięcioksiągstr.286

Pwt 5,8

Pięcioksiągstr.715

Władysław Polok cofając się do historii Kościoła twierdzi, iż:

Znaki czasustr.2

Jakim to obrazom i posągom pogańskich bóstw nadano ""chrześcijański" charakter"? Co pogańskie bóstwa "po przemianie" przedstawiały? Co takiego próbuje wmówić czytelnikom Władysław Polok? A jeśli poganie wcześniej czcili sobie jakieś zwierzę, to co chrześcijanie z tym zrobili? W jaki sposób taki zwierz otrzymał ""chrześcijański" charakter"?

"Rzeźby i obrazy z tekstu Wj 20:4, to bożkowie (w rzeczywistości nie istniejący - 1Kor 8:4) narodów otaczających Izrael (Wj 20:3). Nie można więc wiązać figur czy obrazów przedstawiających świętych, którzy wypełnili wolę Bożą, często ponosząc śmierć dla Niego, z pogańskimi bożkami. Gdzie Chrystus zakazał czynienia figur Jego świętym? (...) W przykazaniu wyżej wymienionym jest mowa o zakazie kultu (figur), tego "co jest na niebie (...) na ziemi (...) w wodach (...)". Termin "na niebie" - dotyczy słońca, gwiazd itp. (Pwt 4:19), które są utożsamiane z bożkami (Ez 8:16). To samo dotyczy określenia "na ziemi" (Pwt 4:39), co można wiązać z wszelkimi czczonymi zwierzętami (Ez 8:10, Mdr 13:10, 15:18, Ps 106:20). Zresztą nie dotyczy to zakazu sporządzania figur zwierząt spożytkowanych w świątyni Bożej, bo przecież 1Krl 7:25 mówi o dwunastu wołach, na których stało "morze" (...) Kościół nie ogłasza świętymi "tego, co na ziemi", lecz "tych, którzy byli na ziemi", a są w niebie (Ap 6:9nn.)." (zob. Włodzimierz Bednarski DEKALOG I OBRAZY)


uzupełniono: 2016-07-25

Jeszcze jeden aspekt. Spotkałem się z zarzutem (tym razem nie ADS), iż cytując Pwt 4, 19 ("słońce, księżyc i gwiazdy") przemilczam istotny fragment mówiący o obrzydliwości wcześniej wymienionej w w.16:

ed. Święty Paweł ed. Święty Paweł
Święty Paweł
ed. Święty Paweł
2008

Pwt 4, 11-19

ed. Święty Pawełstr.340
ed. Święty Pawełstr.341

Cały kontekst mówi o Dekalogu. Ta "obrzydliwość" dotyczyła obrazu bóstwa przedstawiającą mężczyznę lub kobietę. Naród Izraelski był otoczony poganami, którzy tworzyli sobie własnych bogów (w rzeczywistości nieistniejących), dlatego w Dekalogu czytamy: "Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią! Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył" (Wj 20, 4-5), a więc obcym bogom. Nie mają oni nic wspólnego z obrazami czy figurami Pana Jezusa, Maryi czy Świętych Pańskich, ponieważ wówczas ich nie było. Przykre jest to, iż stawiający takie zarzuty nie potrafią czytać tekstu ze zrozumieniem. Kościół nie ogłasza świętymi „tego, co na ziemi”, lecz „tych, którzy byli na ziemi”, a są w niebie (Ap 6:9nn.). W swym zacietrzewieniu nie potrafią odróżnić rzeczy, a więc różnego rodzaju wymyślonych bóstw, od osób, które są przedstawiane na obrazach, a które w rzeczywistości istniały naprawdę. Obrazom czy figurom nie oddaje się boskiej czci. Nie są dla nas bogami.

ed. Święty Pawełstr.341

uzupełniono: 2016-07-27

Dlaczego UFAM Kościołowi? Dlaczego UFAM Kościołowi?
Szydłowiec - Kraków 2016
Dlaczego UFAM Kościołowi?
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.274
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.275
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.276
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.277
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.278
Dlaczego UFAM Kościołowi?str.279
Zobacz więcej:

nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2023