Czy Nabuchodonozor zburzył Jerozolimę
w 607 r. p.n.e. (cz.1)

Autor: Jan Lewandowski (2002-04-03)

poprzednia część nastepna część

Dla Świadków Jehowy rok 607 ma wyjątkowo doniosłe znaczenie. Na bazie roku 607 Świadkowie Jehowy wyznaczają bowiem rok 1914, który w ich chronologii jest rokiem kluczowym, decydującym wręcz o całym być albo nie być ich eschatologii (por. książkę Świadków Jehowy pt. Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi, str. 140-141). Rok 1914 wyliczony przez Świadków Jehowy na bazie roku 607 jest dla nich rokiem w którym miała rozpocząć się niewidzialna obecność Jezusa, a także początek dni ostatnich (Będziesz mógł..., str. 148-54).

Jeśli jednak rok 607 jest błędny i nieprawidłowy, to cała reszta w eschatologii Strażnicy również będzie błędna i nieprawidłowa, wliczając w to głównie wykalkulowany na podstawie roku 607 rok 1914, a także doktrynę dni ostatnich i ideę niewidzialnej Paruzji Jezusa, które u Świadków Jehowy są nierozłącznie z tym rokiem związane.

Wstęp

Świadkom Jehowy rok 1914 szczególnie bowiem przypasował do koncepcji początku dni ostatnich, skoro wtedy właśnie wybuchła pierwsza Wojna Światowa, będąca dla nich namacalnym urzeczywistnieniem się proroctwa Jezusa z Mt 24:6-7. Stąd nic dziwnego, że pod ten rok podpasowują oni różne statystyki mające potwierdzić im, iż inne znaki dni ostatnich (głody, wojny, itd.) opisane w Ewangelii Mt 24 także występują od tego właśnie roku na niespotykaną wcześniej skalę (por. książkę Świadków Jehowy pt. Jak znaleźć prawdziwy pokój i bezpieczeństwo, Brooklyn 1998, str. 70-85) będąc naocznym wypełnieniem się wydarzeń zapowiedzianych w Ewangelii Mt 24. Jednakże w rzeczywistości owe rzekome nasilenie się znaków dni ostatnich po roku 1914 jest tak naprawdę tylko wymysłem Towarzystwa Strażnica, skoro całościowa i wszechstronna analiza dostępnych statystyk z czasów minionych i obecnych wskazuje, że nie nastąpiło żadne nasilenie się "znaków końca" opisanych w Ewangelii Mt 24 i związanych z okresem dni ostatnich. Nie sposób omówić tego dokładniej na łamach niniejszej i tak już bardzo rozbudowanej rozprawy, więc zainteresowanych bardziej szczegółowym zgłębieniem tego zagadnienia odsyłam do tekstu, znajdującego się w także w tym serwisie, w którym na bazie udokumentowanych danych i publikacji Świadków Jehowy starałem się ukazać, że po roku 1914 nie nastąpiły żadne istotne zmiany w kwestii znaków dni ostatnich omówionych w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza. Tymczasem wróćmy do przedmiotu niniejszych rozważań. Wszyscy historycy przyjmują rok 586/7 przed Chr., jako datę zburzenia Jerozolimy przez babilońskiego króla Nabuchodonozora (patrz tę datę w dowolnych Encyklopediach, choćby w tych zacytowanych przez Iszbina w jego tekście pt. "Nowa Historia" made in Brooklyn).

Świadkowie Jehowy przyjmują jednak nie rok 586/7, ale rok 607 jako datę zburzenia Świątyni jerozolimskiej. Twierdzą, że wyliczenia tego dokonali głównie "na bazie Biblii", której "wolą dać większą wiarę" w kwestii chronologii, niż chronologii świeckiej (por. Strażnica 15 lutego 1997, str. 31). W rzeczywistości jednak rok 607 liczony w oparciu o całokształt chronologii biblijnej, nie dość, że jest niezgodny z ową chronologią biblijną (co ukażę w tym tekście) to w dodatku daty tej nie da się tak naprawdę wywieść w oparciu o samą Biblię. Przyjęcie przez Świadków Jehowy roku 607 opiera się bowiem na liczeniu od świeckiej daty 537 p.n.e. (powrót Żydów z niewoli babilońskiej - por. Strażnica z 15 lutego 1997, str. 30), czyli w rzeczywistości nie jest to wyliczenie dokonane w oparciu o samą tylko Biblię. O tym przede wszystkim będzie niniejszy tekst, ale nie tylko. W tekście tym zajmę się bowiem nie tylko chronologią roku 607, ale w ogóle całą "chronologią biblijną" Strażnicy okresu przedbabilońskiego (od stworzenia Adama). Zagadnienia tych obu chronologii bowiem wiążą się ze sobą. Ponadto zajęcie się szerszym aspektem strażnicowej chronologii pozwoli ukazać wiele ciekawych kwestii, typu niekonsekwentne podejście Strażnicy do sposobów interpretowania danych i źródeł obliczeniowych, przez wybiórcze stosowanie w zależności od okazji różnych wersji tekstu Pisma Świętego, itd.

poprzednia część nastepna część

Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024