Kiedy została zburzona starożytna Jerozolima? (cz.2)

Autor: Piotr Andryszczak

poprzednia część
Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
str.22

Jaka jest więc prawda? Historycy potwierdzają, że Jerozolima została zburzona 587/586 przed Chr. i jest to również zgodne z chronologią biblijną. Natomiast nie jest prawdą, że Jerozolima została zburzona w 607 r. przed Chr. Historycy opierają swoje wnioski na różnych dokumentach historycznych, m.in. na dokumentach administracyjnych i handlowych, na dziennikach astronomicznych.

Przyjrzyjmy się pewnym manipulacjom, które na pierwszy rzut oka jakby uchodzą uwadze. Pierwsza, to: "w Babilonie":

Strażnica 1 października 2011str.22

Czy biblijne proroctwo mówi, iż "wygnańcy żydowscy mieli przebywać w Babilonie"? (podkr.moje). W Strażnicy z 1 października 2011 czytamy:

Strażnica 1 października 2011str.26

Czy o "rzetelności" Przekładu Nowego Świata świadczy m.in. fakt, że nikt nie miał odwagi podpisać się jako autor tłumaczenia z języków oryginalnych na język angielski? Czy PNŚ nie był "tłumaczony" pod z góry już założoną tezę? Czy naprawdę Świadkowie Jehowy wydali rzetelne tłumaczenie Biblii? Zatem porównajmy dwa przekłady:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Jr 29, 10
Przekład Nowego Świata
Jr 29, 10
Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Jr 29, 10

Prorocystr.1070

Co daje zmiana "dla Babilonu" na "w Babilonie"?

DLA BABILONU oznacza, że Bóg pozwolił, aby Babilon przez 70 lat panował nad światem. Według chronologii świeckiej byłyby to lata 609 (od upadku Asyrii) do 539 (do upadku Babilonu). Równe 70 lat.

W BABILONIE (jak ma Przekład Nowego Świata) oznacza, iż Izraelici mieli przebywać w nim przez 70 lat. Według Towarzystwa Strażnica są to lata 607 (od zburzenia Jerozolimy) do 537 (do wyjścia z niewoli). Ale przecież w roku 539 Babilon został zdobyty. Oznacza to, iż Izraelici tylko 68 lat byli w Babilonie (od roku 607 do 539). Bo potem byli już pod panowaniem Persów (Cyrus Wielki).

Zobaczmy do publikacji Świadków Jehowy:

Pilnie zważaj na proroctwo Daniela
Pilnie zważaj na proroctwo Daniela
wyd.1999
Pilnie zważaj na proroctwo Danielastr.56

Widzimy rysunek posągu, gdzie opisano: BABILONIA od 607 przed Chr. - MEDO-PERSJA od 539 roku przed Chr. Różnica to 68 lat, a nie 70! Natomiast w tej publikacji napisano już konkretnie ile lat:

Strażnica 15 maja 2003
15 maja 2003
Strażnica 15 maja 2003
str.6

Z tego wynika, że król babiloński został ukarany po 68 latach, a nie po 70, jak podaje Jeremiasz. Oczywiście, Strażnica ma swoje wytłumaczenie:

Strażnica 1980 Nr 13
1980 Nr 13
Strażnica 1980 Nr 13
Strażnica 1980 Nr 13
str.9

Autor tego artykułu popełnił poważną pomyłkę. Pisze, że Cyrus Wielki "sam siebie ogłosił królem Babilonu". Dalej podaje, że narody w dalszym ciągu służyły królowi babilońskiemu. To wyjaśnienie przeczy Słowu Bożemu, które mówi nam, że "narody te będą poddane królowi babilońskiemu siedemdziesiąt lat" - Jeremiasza 25:11. Uznał, że brakujące dwa lata do "siedemdziesięciu lat" to okres panowania Cyrusa Wielkiego jako króla babilońskiego. Jeżeli tak, to jak wytłumaczy następny werset z Księgi Jeremiasza 25:12 - "A po upływie siedemdziesięciu lat ukarzę króla babilońskiego i ów naród za ich winę - mówi Pan."? Czy to Cyrus Wielki został ukarany?


A teraz dalsze porównanie rzetelności Przekładu Nowego Świata. Świadkowie Jehowy są zdolni do zmiany czasów w swojej Biblii (Przekład Nowego Świata), by wersety pasowały do głoszonej nauki. Tym razem chodzi o figi.

Rok 597 przed Chr. - uprowadzenie "dobrych fig" - one otrzymały obietnicę powrotu (zob. 2Krl. 24:11-14; Jr 24:1-6). Przyjrzyjmy się Jr 24,5:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Jr 24, 5
Przekład Nowego Świata
Przekład Nowego Świata
Jr 24, 5

Jr 24, 5

Prorocystr.1049

A więc: "wysłałem" (czas przeszły w BT - por. też inne przekłady, a "odeślę" (czas przyszły w PNŚ) - w tym czasie "dobre figi", bo o nich tu mowa, były już w Babilonie (wysłałem), zobacz - Jr 24,1n.


Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Jr 28, 14
Przekład Nowego Świata
Jr 28, 14

Jr 28, 14

Prorocystr.1068

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Dn 1, 2
Przekład Nowego Świata
Dn 1, 2

W Przekładzie Nowego Świata dodano sformułowanie "z czasem", którego nie ma w tekście hebrajskim. Chodzi o ukrycie faktu, iż prorok Daniel wzięty został do niewoli już w pierwszym roku panowania Nabuchodonozora.

Dn 1, 2

Prorocystr.556

Zmianę czasu możemy zauważyć w Hbr 12,28:

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Przekład Nowego Świata
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Hbr 12, 28:
Przekład Nowego Świata

Hbr 12, 28:
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Hbr 12, 28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.1077

Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
str.25

Świadkom Jehowy należy zadać pytanie: kiedy w swojej historii Strażnica obchodziła Pamiątkę 15 maja, bo tak wyglądało by to, gdyby przyjąć, iż 2 maja to 1 Nissan (jak podają w przypisie 17 str.28). Oczywiście, że całe wywody sprowadzają sie do tego, aby tabliczka rzekomo potwierdzała chronologię Strażnicy. Jednak wnikliwe spojrzenie na podaną datę sugeruje, iż jest ona niemożliwa, ponieważ wtedy początek roku musiałby przypadać na 2/3 maja (co nawet opisano przypisie 17), a wiemy przecież, iż początek roku ZAWSZE przypadał na koniec marca i kwietnia, a NIGDY na początek maja, jak byłoby w tym przypadku. A więc data niby zaćmienia opisywanego w tabliczce została wyssana z palca, aby przesunąć o 20 lat i otrzymać chronologię Strażnicy. Jest to nieprawda, bo początek roku NIGDY nie przypadał na początek maja. Jest nawet gorzej, bo jak się policzy od daty 14 nisan, to wynikałoby, że Wielkanoc przypadałaby na 15 maja, co jest totalną bzdurą, bowiem Wielkanoc przypada ZAWSZE na koniec marca, albo w kwietniu, a NIGDY w maju. Wynika z tego, iż Pascha powinna była być obchodzona miesiąc wcześniej, czyli 15 kwietnia, a więc nie mogło opisywane w tabliczce zaćmienie księżyca być 15 lipca 588 roku (jak chce Strażnica) ale właśnie 4 lipca 568 roku przed Chr.

Towarzystwo Strażnica jeszcze dodatkowo myli czytelnika wprowadzając daty w kalendarzu juliańskim, aby wyszło, że również i data 14 Nissan w roku 568 wypada w maju. Ale jest to nieprawdą, bowiem istnieje różnica 10 dni pomiędzy kalendarzem juliańskim a gregoriańskim, używanym na co dzień dzisiaj. Jeśli więc uwzględnimy te 10 dni i odejmiemy od podanych dat, to wyjdzie nam dobrze: tzn. w roku 568 przed Chr. Pascha obchodzona była pod koniec kwietnia, natomiast jeśli wziąć pod uwagę chronologię Strażnicy, to w roku 588 przed Chr. pascha musiałaby być obchodzona 5 maja co jest nieprawdą, bo ZAWSZE obchodzona była pomiędzy końcem marca a kwietniem. 13 miesiąc był bowiem dlatego, aby Nissan nie wypadł w luty/marzec tylko w marzec/kwiecień. Rok żydowski był bowiem krótszy od roku kalendarzowego o parę dni i dlatego dodawano ten 13 miesiąc co pewien czas, aby wyrównać różnice. Ale Nissan ZAWSZE wypadał na przełomie marca i kwietnia, co widać nawet na tym kole w tej publikacji:

Wnikliwe poznawanie Pism
tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.1053

Nieprawdą jest również, jak sugeruje przypis 17 str.28, że dodatkowy miesiąc dodawano, aby początek roku wyszedł na początku maja. Miesiąc ten bowiem był dodawany, aby wyrównać różnice pomiędzy kalendarzem księżycowym a kalendarzem słonecznym. W ciągu około trzech lat traciło się do kalendarza słonecznego prawie miesiąc i stąd potrzeba dodawania dodatkowego miesiąca, aby początek roku nie wypadł jeszcze w zimie (a więc na początku marca). A więc ten fakt, iż w tabliczce jest wzmianka, iż był dodatkowy 13 miesiąc jest właśnie na korzyść chronologii świeckiej, bo wyraźnie informuje, iż rok nie mógł się zacząć od początku marca, ale od początku kwietnia, co przesuwa datę paschy na koniec kwietnia, a zatem w cudowny wręcz sposób obalając chronologię Strażnicy.


Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
str.25

Czytamy tutaj w Strażnicy o tzw. odstępach czasowych pomiędzy wschodami i zachodami słońca i księżyca (zob. przypis 18a, str.28), a Strażnica nie podała, że właśnie te odstępy czasowe potwierdzają chronologię świecką, czego wynikiem jest ta tabela:

tabela

Mamy tam trzy daty: datę świecką 22/23 kwietnia 568; datę 3/4 kwietnia 588 wyliczoną przez Parkera i Dubbersteina dla roku 588, oraz datę 2/3 maja 588, którą proponuje Rolf Furuli. TYLKO data świecka spełnia założenia podane w tabliczce VAT 4956, a więc data 587 zburzenia Jerozolimy jest prawidłowa.

Wracając do przypisu 17, gdzie czytamy:

Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 października 2011str.28

W takim razie nowy rok nie mógł się zacząć przed 2/3 maja. Po pierwsze: dlaczego dodawano dodatkowy miesiąc? Dlatego, aby nowy rok nie wypadł w (kalendarzowej) zimie. Gdyby nie dodano w tym roku 588 dodatkowego miesiąca, to nowy rok wypadłby 3/4 marca. A więc właśnie po dodaniu jednego miesiąca otrzymujemy datę 3/4 kwietnia, taką jaką mają Dubberstein i Parker:

Babylonian Babylonian

W książce jest podane, że data początku roku (a więc pierwszego nisan) 588 przed Chr. to 4 kwietnia, a nie 3 maja (str.28), jak chce Strażnica. Byłby to kolejny dowód (oprócz, chyba najlepszego strażnicowego koła. Książka jest interesująca, bo streszcza całą chronologię i podaje kiedy były lata przestępne w kalendarzu.

Należy jeszcze zwrócić uwagę na koło:

Wnikliwe poznawanie Pism
tom 1
Wnikliwe poznawanie Pism
str.1053

że właśnie adar 2 (ve-adar) wypadał w marcu, a więc wszystko się zgadza. Dalej w przypisie 17 czytamy:

Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 października 2011str.28

Jakże nieprawdziwa informacja. Dlaczego nowy rok nie mógł zacząć się przed 2/3 maja, skoro ZAWSZE zaczynał się na przełomie końca marca (po 21 marca) i kwietnia (do 24 kwietnia). (patrz koło). Cała ta manipulacja Towarzystwa Strażnica ma na celu przesunięcie jednego miesiąca do obliczeń, aby udowodnić wyssaną z palca datę 607 przed Chr., jako datę zburzenia Jerozolimy.

Informacja ta po skorygowaniu powinna brzmieć następująco:

Pierwszy miesiąc (Nisan) roku babilońskiego zacząłby się 2/3 marca. Normalnie rok ten zacząłby się 3/4 kwietnia, ale tabliczka VAT 4956 w linii 6 podaje informację o dodatkowym miesiącu, który dodano po dwunastym (ostatnim) miesiącu (Adar) poprzedniego roku (tekst na tabliczce brzmi: "8 dnia miesiąca XII2 [miesiąca trzynastego]"). W takim razie nowy rok nie mógł się zacząć przed 2/3 marca. I teraz jest wszystko jasne. Dodano miesiąc, aby nowy rok nie zaczął się w zimie w marcu, ale właśnie w kwietniu.

Pierwszy miesiąc (Nisan) roku babilońskiego zacząłby się 2/3 marca. Normalnie rok ten zacząłby się 3/4 kwietnia, ale tabliczka VAT 4956 w linii 6 podaje informację o dodatkowym miesiącu, który dodano po dwunastym (ostatnim) miesiącu (Adar) poprzedniego roku (tekst na tabliczce brzmi: "8 dnia miesiąca XII2 [miesiąca trzynastego]"). W takim razie nowy rok nie mógł się zacząć przed 2/3 marca. I teraz jest wszystko jasne. Dodano miesiąc, aby nowy rok nie zaczął się w zimie w marcu, ale właśnie w kwietniu.

Od jednego z czytelników mojej strony:

"A zatem Strażnica twierdzi, że Nisan 588 r. rozpoczął się 2/3 maja - wg kalendarza juliańskiego. Czy to w ogóle możliwe? Czy Nisan może zaczynać się w maju? Może najpierw słowo wyjaśnienia, jaka jest różnica między kal. juliańskim, a naszym (gregoriańskim). Otóż rok w kal. juliańskim "spóźnia się" w stosunku do rzeczywistego roku słonecznego 1 dzień na 128 lat. Natomiast z naszym obecnym był on w pełni zbieżny w 325 r. n.e.- tj. ok. 900 lat po okresie, którego dotyczy tabliczka. Wynika stąd, że w tym czasie różnica ta narosła do ok. 7 dni. To oznaczałoby, iż Nisan owego roku rozpoczął się wg naszej rachuby mniej więcej 25/26 kwietnia!. Chyba nikogo ze Świadków nie trzeba by było przekonywać, że przynajmniej hebrajski nisan nigdy nie przypada na maj - a tym bardziej jego początek! Przecież najpóźniejszy termin Paschy to 20/21 kwietnia! Nisan więc zaczął się wówczas miesiąc wcześniej - 3/4 kwietnia czyli wg naszego kalend. 27/28 marca - kilka dni po wiosennej równonocy; jest to więc pora najzupełniej odpowiednia.
(...) kalendarz babiloński czasem różni się od żydowskiego. Ta różnica nieraz może być istotna i to mogliby wykorzystać ŚJ, a wynika ona z tego, że w kal. babil. Nisan zawsze rozpoczynał się od nowiu po wiosennej równonocy - a jeśli nów wypadał wcześniej, to wtedy dodawano dodatkowy miesiąc. Natomiast w hebr. to pełnia musi być po równonocy, toteż jeśli nów następował wcześniej, ale nie więcej niż 2 tygodnie, nie doliczano 13-ego miesiąca. Jednakże owa różnica nie dotyczy rozważanego roku, gdyż jak wspomniałem, nów wypadł w nim ok. tygodnia po 20-tym marca, tak więc oba kalendarze były wówczas zbieżne.

Wyraźnie wynika stąd, że w owym - 588r. (wskazującym wg Strażnicy na rok 607p.n.e.) lipiec, w którym nastąpiło zaćmienie księżyca był czwartym miesiącem. A przecież tabliczka VAT jasno podaje, że w 37 roku Nabuchod. do zaćmienia doszło w trzecim m-cu. Bez wątpienia zatem nie był to rok 588, tym bardziej, że, skoro rozpoczął się on pod koniec marca, to nie mógł być poprzedzony dodatkowym 13-tym m-cem. Jednakże sama Strażnica przyznała, że w roku, który przedstawia tabliczka taki dodatkowy miesiąc był!

Widzimy więc, że przez artykuł, który miał "dowodzić" słuszności ich chronologii, Świadkowie "strzelili gola do własnej bramki", bo okazuje się, że "osławiona" tabliczka VAT 4956 nie tylko nie potwierdza ich stanowiska, ale wręcz totalnie je obala!" (Darek z lubelszczyzny)

Należy wspomnieć, iż tabliczka LBAT 1420 wspomina o zaćmieniu w 4 miesiacu ale ... umieszcza go w roku 17 Nabuchodonozora. Jest to rok 587 przed Chr.


Poniżej skany z programu Sky View Cafe, ukazujące, że niemożliwe było, aby upłynęło 16 minut od wschodu słońca do zachodu księżyca, bowiem jak weźmie się datę, którą proponuje Strażnica, to nie było na niebie już księżyca jak wschodziło słońce, gdyż zaszło 33 minuty wcześniej.

Jak jednak weźmie się datę z chronologii świeckiej (a więc 6 maja 568 przed Chr.), to czas jaki upłynął od wschodu słońca do zachodu księżyca to 15 minut, a więc jedynie różni się od 1 minutę. Natomiast data Strażnicy, a wiec 16 maja 588 przed Chr. nie pasuje, bo nie było już księżyca jak wzeszło słońce. A więc znowu potwierdza się, że data 587 przed Chr. jest prawidłowa. Należy wspomnieć, że w stopce 17 (str.28) czytamy, że 2/3 maja to 1 nisan, czyli początek roku. Wynika z tego, że 14 dzień nisan to 16 maja 588 BC (według Strażnicy, bo przesunęli o jeden miesiąc). Zobaczmy:

tabelazob.
tabelazob.

Jest to zrzut ekranu programu Sky View Cafe (Sky View Cafe), pokazujący niebo w starożytnym Babilonie w dniu 6 Maja 568 przed Chr. Zauważ, że rok 568 przed Chr., to rok astronomiczny -567. Dlatego data w górnym lewym oknie jest -567-05-06. Położenie geograficzne to 32o 33' N, 44o 24' E. Słońce właśnie wzeszło na wschodzie (po lewej stronie nieba) o godzinie 5:14, a księżyc jest widoczny na zachodnim niebie (na prawo). To jest dzień 14 miesiąc I (Nisan).

Księżyc zajdzie na zachodzie za 15 minut, o godzinie 5:29. A więc przedział czasowy pomiędzy wschodem słońca a zachodem księżyca, SR-MS, wynosi 15 minut. Jeden stopień to 4 minuty (w babilońskiej rachubie czasu). A więc 15 minutowy przedział czasowy pomiędzy wschodem słońca a zachodem księżyca jest równy 15/4 = 3.75o. Obserwator nieba w tym dniu zmierzył przedział czasowy SR-MS jako 16 minut. Zanotowano to na wierzchniej stronie tabliczku VAT 4956, linia 4 (obverse, line 4).

tabela

Proponowany przez Strażnicę rok 588 przed Chr., nowy rok na 2/3 maja. Ukazuje wschód słońca o godzinie 5:04 w dniu 14 Nisan (odpowiada dacie 16 maja 588 przed Chr.). Zauważ, że nie ma księżyca na zachodnim niebie. Nie możemy zmierzyć przedziału czasowego pomiędzy wschodem słońca a zachodem księżyca, ponieważ NIE MA KSIĘŻYCA. Zaszedł przed wschodem słońca o godzinie 4:31. Ta data jest NIEMOZLIWA!

Takie same rezultaty można otrzymać przy użyciu innego programu astronomicznego JPL HORIZONS EPHEMERIDES:

tabela

Ciekawy w związku z tym znajdujemy przypis "18a.", gdzie podano:

Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 października 2011str.28

Nie wiem jaki trzeba by było wziąć zegar w tym przypadku, nawet atomowy nie pomógłby, skoro księżyca już nie było.


Wróćmy do tej publikacji gdzie w przypisie czytamy:

Strażnica 1 października 2011
1 października 2011
Strażnica 1 października 2011
str.31

A więc podano informację, iż wszelkiego rodzaju zaćmienia księżyca powtarzają się co 18 lat. Dokładnie co 18 lat i 11 dni i 8 godzin (taki cykl nosi nazwę cyklu Saros). Podobnież Babilończycy dobrze o tym wiedzieli. A więc wynika z tego, iż jeden rok przesuwał cykl o 2/3 miesiąca (bo 12 miesięcy w roku / 18 lat w cyklu daje 2/3 miesiąca na cykl). Dalej: 2 lata to 4/3 miesiąca na cykl, czyli 1 miesiąc i 10 dni, czyli 10 dni, bo 1 miesiąc to cykl księżycowy. Jeśli teraz weźmiemy datę 22/23 kwietnia początku roku w 568 przed Chr., to po dodaniu 10 dni otrzymamy właśnie 2/3 maja. a więc przesunięcie o dwa lata powoduje, iż trafiamy za miesiąc na zaćmienie w tym samym czasie co 20 lat temu. Dlatego właśnie Strażnica przesunęła nowy rok w roku 588 przed Chr. o jeden miesiąc, żeby obliczenia się zgadzały. I dlatego Strażnica przyjęła taką datę, bo w tych samych dniach są zaćmienia. Ale może Bóg tak spowodował, że ta data 22/23 kwietnia jest OSTATNIĄ możliwą datą początku roku. A więc nie można nią manipulować i dlatego data 587 przed Chr. jest pewna. Czyli ważne jest, by wziąć układy planet, a nie księżyca. Planet się nie da oszukać (łatwiej z księżycem) i dlatego wskazują one na rok 587 przed Chr. Tutaj jednoznacznie podano, że Adar w roku 568 był w marcu, a nie w kwietniu jak podaje Strażnica.

Podsumowanie:

W stopce 4 podano informację, iż cykle zaćmień księżyca powtarzają się co 18 lat. Wynika z tego, iż dla 20 lat, cykl ten tak naprawdę to 2 lata (bo 20 - 18 = 2, a po osiemnastu latach cykl się powtarza). W ciągu roku cykl ten przesuwa się o 2/3 miesiąca (12 miesięcy na rok / 18 lat w cyklu daje 2/3) i 11/18 dnia. W ciągu dwóch lat cykl ten przesuwa się więc o 2 x (2/3 miesiąca + 11/18 dnia) daje 4/3 miesiąca + 11/9 dnia = 1 miesiąc i 10 dni (bo miesiąc ma około 30 dni) + więcej niż 1 dzień (bo 11/9 > 1). W rezultacie końcowym o 1 miesiąc i prawie 12 dni (bo miesiąc ma troszkę więcej jak 30 dni).

Dlatego Strażnica przesunęła o 1 miesiąc datę 1 nisan. Pozostałe 12 dni otrzymamy jeśli odejmiemy te zaćmienia, które podaje Strażnica, a więc 4 lipca 568 przed Chr. (według chronologii świeckiej w tym roku było zaćmienie zarejestrowane na tabliczce VAT 4956) od 15 lipca 588 przed Chr. (według Strażnicy w tym roku zostało zarejestrowane zaćmienie na tabliczce VAT). Różnica wynosi 11 dni (15 - 4 = 11, rok nie jest ważny, bo już został uwzględniony - właśnie ten jeden miesiąc, który dodała Strażnica). Jeden dzień różnicy Strażnica dodała poprzez przesunięcie o jeden dzień daty 1 nisan. Zamiast 3/4 maja przyjęła 2/3 maja.

W taki oto sposób Strażnica udowodniła rok 607 przed Chr. Żeby było zabawniej napisała, że wszystkie 13 zaćmień pokrywają się. Nie dziwmy się, jeśli astronomicznie biorąc obydwie daty są takie same i w tych samych dniach przypada zaćmienie. Głównie dobrze można by taką sztuczkę zrobić w odwrotną stronę. Przesunąć datę zburzenia Jerozolimy na rok 567 przed Chr. poprzez odjęcie 20 lat i jednego miesiąca (zawsze przecież można powiedzieć, że rok zaczynał się 1 marca zamiast w kwietniu).

Spójrzmy na te strony:

Zob.:

Można się z nich dowiedzieć, kiedy były zaćmienia księżyca. Wyniki są bardzo ciekawe i obalają datę 607 przed Chr. Tablica astronomiczna LBAT 1420, która opisuje 17 rok panowania Nabuchodonozora, mówi o dwóch zaćmieniach księżyca: w miesiącu Simanu i miesiącu Tebetu 13. To drugie zaćmienie jest bardzo ciekawe, bo było całkowite i obserwowane w Babilonie. Pierwsze zaćmienie byłoby więc 15 lipca 588 przed Chr. (pod drugim linkiem znajdziemy to pod rokiem -587), a drugie 8 stycznia 587 v.u.Z. (czyli w roku astronomicznym -586). Tabliczka astronomiczna VAT 4956 mówi o zaćmieniu księżyca w dniu 15 Simanu. Jest to rok 37 panowania króla Nabuchodonozora. Byłaby to data 4/5 lipca 568 r. przed Chr. (zgodnie z chronologią świecką) albo data 15 lipca jak chce Strażnica (ale aby tę datę udowodnić musiała przesunąć początek roku o jeden miesiąc do przodu, co jest manipulacją).

I rzeczywiście. Jak spojrzy się pod pierwszy link, to znajdziemy, że ani w roku 608 przed Chr. (-607 astronomicznie), ani w roku 607 przed Chr. (astronomiczny -606) nie było całkowitego zaćmienia. Wynika z tego, że 17 rok panowania Nabuchodonozora nie mógł przypadać na roku 608 przed Chr., jak chce Strażnica. Z drugiej strony jak spojrzy się na rok -587 i -586 pod drugim linkiem, to dowiemy się, że zaćmienia księżyca rzeczywiście były 15 lipca 588 i 8 stycznia 587. To drugie było nawet całkowite. Wspaniale pasuje do tabliczki LBAT 1420.

Teraz to zaćmienie z 15 simanu w VAT 4956. Było zaćmienie 4/5 lipca 568 (-567 astronomiczny). Było też zaćmienie 15 lipca 588 (-587 astronomiczny). Ale, po pierwsze, aby tę datę otrzymać musiano o jeden miesiąc przesunąć początek roku na maj, zamiast na kwiecień, a po drugie, tabliczka nic nie wspomina o tym drugim całkowitym zaćmieniu księżyca w dniu 8 stycznia, o którym wspomina LBAT 1420. Teraz jest oczywiste, że data 607 przed Chr. jako data zburzenia Jerozolimy jest nieprawdziwa.


Strażnica 1 listopada 2011
1 listopada 2011
Strażnica 1 listopada 2011
str.27

Jak można na to odpowiedzieć? Otóż "większość świeckich historyków" ma konkretne merytoryczne argumenty na obronę roku 587 przed Chr., jako datę zburzenia Jerozolimy. Wypowiedzi proroków są prawdziwe i zgadzają się z chronologią świecką, natomiast żaden z proroków, Jeremiasz i Daniel nie podaje DATY 607 r. przed Chr. Natomiast powyżej pokazałem, jak Przekład Nowego Świata zmienia czasy by uzasadnić nauczanie Strażnicy. Chronologia zarówno biblijna jak i świecka opierająca się na konkretnych faktach potwierdza fakt zburzenia Jerozolimy, nie w roku 607 przed Chr., a w roku 587 przed Chr.

Zob.:

Zawiera ona opis zaćmień księżyca począwszy od 1 do 29 roku panowania Nabuchodonozora. Tylko chronologia świecka pasuje do tego opisu. Gdy przesuniemy o 20 lat do tylu, jak chce Strażnica, to nie wpasujemy zaćmień, o czym można przekonać się na tej stronie:

Na przykład tabliczka informuje o zaćmieniu częściowym dnia 14 Tebetu w 16 roku panowania Nabuchodonozora oraz o całkowitym zaćmieniu dnia 13 Tebetu w 17 roku panowania Nabuchodonozora (obverse II, linie 13-18, strona 29). Tym zaćmieniom odpowiadają daty 19 stycznia 588 oraz 8 stycznia 587. Zaćmienia te były obserwowane bo widoczne w Babilonie, natomiast jak się cofniemy o 20 lat, do roku 608 i 607 przed Chr., to stwierdzimy, że nie było wtedy zaćmień w styczniu:

A więc rok 587 przed Chrystusem, jako rok zburzenia Jerozolimy JEST PEWNY!


Przypomnijmy co Świadkowie Jehowy pisali wcześniej na temat daty zburzenia Jerozolimy:

Rząd Rząd Rząd
wyd.1928
Rządstr.182

"Datę obalenia Sedekjasza (...) historja ustala na rok 606 przed Chr." - a w którym to dziele "historja" o tym pisze?

Rządstr.182

Nie mogły się skończyć "czasy pogan" w roku 1914, ponieważ data wyjściowa 606 rok przed Chr. jest błędna. Poniższa książka też "liczy":

Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą
wyd.1920
Rządstr.12

Czyli Świadkowie Jehowy potrzebują dodać od roku 606 przed Chr. 2520 lat by wyszedł rok 1914. Ale można też dodać 2520 lat od roku 607 przed Chr. i też wyjdzie rok 1914. (Więcej: Kiedy zakończyło się "siedem czasów"? (cz.2)).

606 + 1914 = 2520

607 + 1914 = 2520

Co tam matematyka! Ważne, by się zgadzał rok tak kluczowy dla Świadków Jehowy:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pism
wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.72

Dlaczego Świadkowie Jehowy obliczając biblijny "czas" czyli rok, ustalają, iż ten rok ma 360 dni i stosują go do roku kalendarzowego? Przecież rok kalendarzowy nie ma 360 dni, lecz 365 dni. Lata 1914, 1912, 1911...itd. mają po 365 dni nie licząc roku przestępnego. Wyliczanka więc powinna wyglądać: 7 x 365 = 2555 lat. Gdy tak będziemy liczyć nie wyjdzie rok 1914. A więc cała "chronologia" Świadków Jehowy upadnie (zobacz wyliczenia - Włodzimierz Bednarski ROK 1914 I JEGO POKOLENIE). W tym kontekście należy zapytać Świadków Jehowy, dlaczego dla zrównania roku żydowskiego z słonecznym nie dodali do każdego roku ok. 5 dni i 6 godzin tak, jak czynili to Żydzi?

Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.72

Świadkowie Jehowy przyjęli zasadę: 1 dzień = 1 rok. W Piśmie Świętym znajduje się również inna zasada: 1 dzień = tysiąc lat: "Niech zaś dla was, umiłowani, nie będzie tajne to jedno, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień." (2 P 3, 8). Bardziej przekonywujący byłby przelicznik według drugiej zasady, ponieważ ta została podana w kontekście dni ostatnich powtórnego przyjścia Chrystusa.


Rok 607 przed Chr. jako rok zburzenia Jerozolimy jest nie do przyjęcia. Z tego również wynikają konsekwencje. Upadają wierzenia Świadków Jehowy dotyczące nauk związanych z rokiem 1914:

Rok 1914 wyznacza Świadkom Jehowy przede wszystkim:

"początek dni ostatnich";
"ustanowienie Królestwa";
"początek dnia Pańskiego (Obj. 1:10)";
"obecność Chrystusa";
"koniec 'siedmiu czasów' (Dn 4)";
"koniec 'wyznaczonych czasów narodów' (Łk 21:24)"

Więcej nauk związanych z rokiem 1914:

Skorowidz
zob.
Skorowidz
wyd.2000
Skorowidz
str.72
Skorowidz
str.72

Świadkowie Jehowy mogą się upierać przy roku 607 przed Chr. i przy roku 1914 po Chr. Mają prawo wierzyć we wszystko, co im Towarzystwo Strażnica poda do wierzenia. Niestety, ale fakty są faktami i nie da się tego zmienić. W roku 607 przed Chr. nie została zburzona Jerozolima. Wygląda na to, że Świadkowie Jehowy żyją w wymyślonym wirtualnym świecie stworzonym przez Towarzystwo Strażnica.
Wniosek jest oczywisty. Z fałszywej daty jaką jest rok 607 przed Chr. i wszelkie z tym związane nauki, są błędne. Okazuje się bowiem, iż w roku 1914:

nie nastąpił "czas wyznaczony (Dn 11:29)";
nie nastąpił "koniec 'siedmiu czasów' (Dn 4)";
nie nastąpił "koniec wyznaczonych czasów narodów (Łk 21:24)"
nie nastąpił "początek czasu, czasów i połowy czasu (Dn 7:25; 12:7)";
nie nastąpił "początek czterdziestu dwóch miesięcy Obj 11:2; 13:5)";
nie nastąpił "początek dnia Pańskiego (Obj. 1:10)";
nie rozpoczęła się "obecność Chrystusa";
nie nastąpił "koniec 'wyznaczonych czasów narodów' (Łk 21:24)"
nie nastąpił "początek dni ostatnich";
nie nastąpiło "ustanowienie Królestwa";

Z historii natomiast wiemy, że w roku 1914 rozpoczęła się I wojna światowa, a z historii Towarzystwa Strażnica wiemy, iż na ten rok zapowiadano koniec świata:

The Time is at Hand
wyd.ang.1907
The Time is at Hand
str.101
"Niechaj przeto rzecz ta nie zdaje się być dziwną, że jak w poprzednich rozdziałach przedstawiliśmy dowody, ustanawianie Królestwa Bożego już się rozpoczęło i obejmuje władzę, według proroctw, od R. P. 1878 i że 'walka wielkiego dnia Boga Wszechmogącego' (Obj. 16;14), która zakończy się w 1914 r. kompletnym obaleniem obecnej władzy, już się rozpoczęła"

Dobrym podsumowaniem będą słowa byłego członka Ciała Kierowniczego, Raymonda Franza:

Kryzys sumienia Kryzys sumienia
wyd.2006
Kryzys sumieniastr.278
Kryzys sumieniastr.279

Zobacz:

Zobacz też:
poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021