„Kilka lat” i Towarzystwo Strażnica

Autor: Włodzimierz Bednarski

„Kilka lat” i Towarzystwo Strażnica

Przeważnie wszystkie artykuły o proroctwach Towarzystwa Strażnica, dotyczących ‘końca świata’ czy innych wydarzeń z nim związanych, skupiają się na przedstawianiu konkretnych dat np. lata 1914, 1918, 1925 czy 1975. Nasze opracowanie zajmie się jednak tą problematyką jakby od innej strony. Otóż nie będziemy ‘wytykać’ tej organizacji żadnego konkretnego roku zapowiadanego ‘końca’, ale postaramy się tu ukazać co pisała ona (jakby przy okazji) w poszczególnych latach, gdy wydawała swoje publikacje. Wskażemy tu na daty wydania różnych książek, broszur czy czasopism i na używanie w nich przez Towarzystwo Strażnica terminu „kilka lat”, względnie „parę lat” czy „miesięcy”.

Organizacja ta, choć zastawiła sama na siebie pułapkę przez używanie tego typu określeń, to jednak pewnie się tym zbytnio nie przejmowała. Uważamy tak, gdyż ona ciągle powtarzała termin „kilka lat” przez długi okres, co najmniej od roku 1921 aż do roku 1973. Jak widzimy to ‘szmat czasu’, bo ponad 50 lat! Dopiero gdy minęła kampania „roku 1975” zaprzestało Towarzystwo Strażnica stosowania tego specyficznego określenia.

„Kilka lat” to termin konkretny. Nie da się go ‘przeciągnąć’ na „kilkanaście” czy „kilkadziesiąt” lat, a jednak, jak zobaczymy, organizacja Świadków Jehowy, choć go nie ‘wydłużała’, to powtarzała ponownie po jakimś czasie!

Dziwne, że głosiciele tej organizacji nie protestowali, że ciągle przez okres ponad 50 lat ‘odkurzano’ im stare hasło o „kilku latach”.

Ciekawe też, że Towarzystwo Strażnica nigdy nie było chętne do wytłumaczenia się czemu tak często i tak długo używało interesującego nas określenia i dlaczego z „kilku lat” oczekiwania, okres ten rozrósł się do „kilkunastu”, czy „kilkudziesięciu” lat. Poniżej przedstawiamy zebrane przez nas dane z lat 1921-1973 (opuszczamy tu lata 1879-1920).

Oto spis rozdziałów według dziesięcioleci:

   Rok 1921. Rok 1922. Rok 1923. Rok 1924. Rok 1925. Rok 1928. Rok 1929.

   Rok 1930. Rok 1932. Rok 1933. Rok 1935. Rok 1937. Rok 1938. Rok 1939.

   Rok 1940. Rok 1941. Rok 1942.

   Rok 1950. Rok 1951. Rok 1954. Rok 1957. Rok 1959.

   Rok 1960. Rok 1965. Rok 1967. Rok 1968. Rok 1969.

   Rok 1970. Rok 1971. Rok 1972. Rok 1973. Lata 1970-1979.

   Zakończenie.

 

Rok 1921

„Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania (...) Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi” („Harfa Boża” 1921 s. 352, paragraf 580);

 

„Dowody w tem dziele przytoczone wykazały, że stary świat (społeczny i polityczny ustrój) zaczął przemijać w roku 1914, a całkiem przeminie w kilku następnych latach” (j/w. s. 345, paragraf 565).

 

Rok 1922

„Ponieważ spodziewamy się, że święci starego testamentu będą za kilka lat z powrotem na ziemi, właściwą jest rzeczą pouczać dzieci, aby przygotowały się z całą znajomością Boskich zarządzeń do objęcia takiej służby, jaką mogą im przeznaczyć święci starego testamentu. Żadne inne stanowisko nie może być lepsze dla naszego dziecka, jak służyć pod rozkazami Abrahama lub innego starożytnego świętego” (Strażnica 15.05 1922 s. 153);

 

„Obecnie toczy się walka decydująca i zwycięstwo jest pewne, albowiem jest to tylko sprawa kilku lat, gdy Szatan będzie skrępowany” (Strażnica 01.12 1922 s. 380).

 

Rok 1923

„Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść gnębiony śmiercią świat” („Nadszedł Czas” 1923 s. 183);

 

„W każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat” („Walka Armagieddonu” 1923 s. XXI-XXII);

 

„Wykazaliśmy już, że ‘Nadszedł czas’ i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzenia pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” („Walka Armagieddonu” 1923 s. 33);

 

„Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” („Walka Armagieddonu” 1923 s. 680-681).

 

Rok 1924

„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, jedynastym rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi (Psalm 45:17), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucyi. Ci wierni będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod swoim nadzorem, powierzy sprawy świata” („Pożądany rząd” 1924 s. 30).

 

Patrz też teksty z książki „Harfa Boża” 1924 s. 345 i 352 (paragrafy 565 i 580), cytowane powyżej w Rok 1921.

 

Rok 1925

„My jesteśmy już daleko w 1925. Niech obecnie każdy kto istotnie miłuje Pana, usunie egoizm a pobudzony przez ducha miłującego oddania się dla sprawy sprawiedliwości; wykorzysta jeszcze kilka pozostałych miesięcy największego świadectwa dla Króla i Jego królestwa” (Strażnica 01.06 1925 s. 169).

 

Patrz teksty z angielskiej edycji książki „Harfa Boża” 1925 (paragrafy 565 i 580), jak w edycji polskiej s. 345 i 352, cytowane powyżej w Rok 1921.

Patrz też teksty z książki „Walka Armagieddonu” s. XXI-XXII, 33 i 680-681 cytowane powyżej w Rok 1923.

 

Rok 1926

Patrz teksty z angielskiej edycji książki „Harfa Boża” 1926 (paragrafy 565 i 580), jak w edycji polskiej s. 345 i 352, cytowane powyżej w Rok 1921.

 

Rok 1927

Patrz teksty z angielskiej edycji książki „Harfa Boża” 1927 (paragrafy 565 i 580), jak w edycji polskiej s. 345 i 352, cytowane powyżej w Rok 1921.

 

Rok 1928

Patrz tekst z angielskiej edycji książki „Harfa Boża” 1928 (paragraf 565), jak w edycji polskiej s. 345, cytowany powyżej w Rok 1921. [tekst z polskiej edycji ze s. 352 został w edycji angielskiej zmieniony i pozbawiony określenia „kilka lat” (paragraf 580)]

 

Rok 1929

„Mam szczególną przyjemność ogłosić, że następne kilka lat zobaczy kompletne ustanowienie tego Królestwa, które ma być pożądaniem wszystkich narodów” (Strażnica 01.12 1929 s. 366).

 

Patrz teksty z książki „Harfa Boża” 1929 s. 345 i 352 (paragrafy 565 i 580), cytowane powyżej w Rok 1921.

 

Ukazały się też późniejsze edycje książki pt. „Harfa Boża”, np. polska z roku 1930 i angielskie z roku 1932, 1937 i 1940, ale ponieważ tymczasem nie mamy wyraźnych cytatów z nich, dlatego poprzestajemy na tej informacji.

Możemy tylko przypuszczać, że zapewne zawierają one fragment z paragrafu 565, który cytowaliśmy powyżej (patrz Rok 1921).

Natomiast treść paragrafu 580 (patrz Rok 1921) została zmieniona w angielskiej książce już w roku 1928 (patrz Rok 1928).

 

Rok 1930

Patrz uwagi w Rok 1929.

 

Rok 1932

Patrz uwagi w Rok 1929.

 

Rok 1933

„Ona [wojna Jehowy] może jeszcze nie nastąpi w tym roku; ale znacznie dłużej się nie odwlecze” („Ucieczka do Królestwa” 1933 s. 35).

 

Rok 1935

„Ta wszechświatowa wojna musi przyjść niebawem i żadna moc nie może jej odwrócić (...). Podczas niewielu miesięcy, pozostających jeszcze do wybuchu tej wszechświatowej wojny...” („Wszechświatowa wojna bliska” 1935 s. 26 [przemówienie ze stycznia 1935 r.]).

 

Rok 1937

Patrz uwagi w Rok 1929.

 

Rok 1938

„Jonadabowie, którzy teraz myślą o zawarciu małżeństwa, uczynią, zdaje się lepiej, gdy poczekają parę lat, zanim ognista burza Armagedonu przeminie...” („Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki” 1938 s. 49).

 

Rok 1939

Tekst prawie identyczny jak „Spojrzyj faktom w oczy i poznaj jedyną drogę ucieczki” 1938 (s. 49) posiada „Nowy Dzień” Nr 61, 1939 s. 963, który zawiera słowa „kilka lat” zamiast „parę lat”.

 

Rok 1940

Patrz uwagi w Rok 1929.

 

Rok 1941

„Otrzymując podarunek [książkę pt. „Dzieci”] maszerujące dzieci przyciskały ją do siebie nie jak zabawkę, ale jako dostarczony przez Pana instrument do najbardziej efektywnej pracy w pozostałych miesiącach przed Armagedonem” (The Watchtower 15.09 1941 s. 288);

 

„Walka onego wielkiego dnia Boga Wszechmogącego, gdzie organizacja szatana ze wszelką złością będzie wytępiona, jest na czasie wybuchnięcia” („Dzieci” 1941 s. 89).

 

Rok 1942

„Dlatego też każdego dnia możemy się spodziewać zmartwychwstania tych starożytnych wiernych mężów. Pismo Święte podaje słuszne powody, by wierzyć, że będzie to na krótko przed wybuchem Armagedonu. W tej nadziei został zbudowany dom w San Diego w Kalifornii, zaś sprawę tego domu, kierując się złośliwymi zamiarami nagłośnili religijni wrogowie. Został on zbudowany w 1930 roku i nazwany ‘Bet-Sarim’, co znaczy ‘Dom Książąt’. Trzymany jest on teraz w depozycie do zamieszkania przez książąt, gdy tylko powrócą. Ostatnie fakty wskazują, że religianci tego potępionego świata zgrzytają zębami z powodu świadectwa, jakie ‘Dom Książąt’ daje o nowym świecie” (The New World 1942 s. 104).

 

Podobnych słów, o spodziewaniu się powrotu ‘książąt’ „teraz każdego dnia”, użyło Towarzystwo Strażnica w angielskim czasopiśmie Consolation (Pociecha) z 27 maja 1942 roku na stronie 13 (and we may expect to see Daniel and the other mentioned princes any day now!).

 

Po śmierci prezesa J. F. Rutherforda (zm. 1942) jakby na pewien czas ustało używanie terminu „kilka lat” przez Towarzystwo Strażnica. Jednak już w latach 50-tych XX wieku powrócono do tego popularnego określenia.

 

Rok 1950

Anielska Strażnica 01.11 1950 zawierała tekst o kilku latach jak poniższy w roku 1951 w polskiej publikacji (patrz Rok 1951, Strażnica Nr 7, 1951 s. 10).

 

Rok 1951

„Od kilku lat członkowie ostatka i wielki lud przechodniów czyli ‘drugich owiec’ wyglądali ukazania się obiecanych książąt nowej ziemi. (...) W przeszłości rozumieliśmy ten tekst w ten sposób, jak gdyby odnosił się wyłącznie do świadków Jehowy starożytnych czasów przedchrystusowych, to jest do ludzi, którzy byli albo naturalnymi przodkami Jezusa Chrystusa, jak Abraham, Izaak, Jakub i Dawid, albo wiernymi prorokami i współświadkami tych mężów” (Strażnica Nr 7, 1951 s. 10).

 

Rok 1954

This time can be called “Jehovah’s day” because it is the day when he fights for his name. Already forty years of this generation that is doomed to feel the wrath of Jehovah’s day have passed. Only a few years remain. In the most urgent sense, then, “the day of Jehovah is near upon all the nations.” (ang. Strażnica 15.10 1954 s. 615).

 

Rok 1957

Tekst angielski ukazał się w roku 1957 (ang. Strażnica 15.06 1957), a polski w roku 1959 (patrz Rok 1959, Strażnica Nr 4, 1959 s. 22).

 

Rok 1959

„Czy i ty nie uważasz, że byłoby lepiej tych kilka pozostałych ci jeszcze lat wykorzystać dla Bożego nowego świata sprawiedliwości, a w tym celu rozstać się ze starym światem?” (Strażnica Nr 4, 1959 s. 22).

 

Tekst angielski ukazał się w roku 1959 (ang. Strażnica 01.03 1959), a polski w roku 1960 (patrz Rok 1960, Strażnica Nr 9, 1960 s. 12).

 

Rok 1960

„Gdyby zdobył dar życia wiecznego, mógłby zawsze się radować ulubioną sztuką. Czy nie lepiej o to się ubiegać, niż zatopić się całkowicie w sztuce na te kilka lat, na które teraz można liczyć?” (Strażnica Nr 9, 1960 s. 12).

 

Rok 1965

Babylon the Great’s fall presages her destruction, even as ancient Babylon was destroyed after she had fallen; only in our day the destruction of Babylon the Great will not be delayed for centuries but only for a few short years, as Jesus intimated when he said regarding our day: “But as these things start to occur, raise yourselves erect and lift your heads up, because your deliverance is getting near. Truly I say to you, This generation will by no means pass away until all things occur.”—Luke 21:28, 32. (ang. Strażnica 01.10 1965 s. 603).

 

Rok 1967

Tekst angielski ukazał się w roku 1967 (ang. Strażnica 15.11 1967), a polski w roku 1969 (patrz Rok 1969, Strażnica Nr 13, 1969 s. 9).

 

Rok 1968

„W ciągu co najwyżej kilku lat spełni się końcowa część proroctw biblijnych co do ‘dni ostatnich’, doprowadzając w wyniku do wyzwolenia pozostałej przy życiu ludzkości pod chwalebnym, tysiącletnim panowaniem Chrystusa” (Strażnica Nr 16, 1968 s. 5).

 

Tekst angielski ukazał się w roku 1968 (ang. Przebudźcie się! 08.10 1968), a polski około roku 1970 (patrz Lata 1970-1979, Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3).

 

Rok 1969

„‘Przyjście’ Jehowy w celu dopełnienia sądu na swych przeciwnikach nastąpi ‘wkrótce’, gdyż dzieli nas od tego zaledwie niewiele krótkich lat; okres ten wyda się krańcowo krótki zwłaszcza tym, których egzekucja zaskoczy chodzących po manowcach...” (Strażnica Nr 13, 1969 s. 9);

 

„Niezależnie od tego, czy narody ‘pogańskie’ uznają to za prawdę, sprawują one obecnie władzę tylko dzięki tolerancji ze strony Boga. Jehowa jeszcze pozwoli im istnieć przez kilka lat (...) zanim w Armagedonie zostanie mu położony ostateczny kres” (Strażnica 22, 1969 s. 4).

 

Tekst angielski ukazał się w roku 1969 (ang. Strażnica 15.07 1969), a polski w roku 1970 (patrz Rok 1970, Strażnica Nr 16, 1970 s. 2).

 

Tekst angielski ukazał się w roku 1969 (ang. Strażnica 01.10 1969), a polski w roku 1970 (patrz Rok 1970, Strażnica Nr 17, 1970 s. 13).

 

Rok 1970

Really, how happy will be your lot if you put your trust, not in material food, but in the great Provider of food, Jehovah God! If you do that, you will be in line to experience his protective care during this old system’s destruction, now but a few short years away. Then you will enjoy life to the full in a cleansed earth where ‘Jehovah of armies will certainly make for all the peoples a banquet of well-oiled dishes.’—Isa. 25:6. (ang. Przebudźcie się! 22.01 1970 s. 8);

 

„Wydarzenia dziejące się na świecie w ramach spełniania proroctwa biblijnego wskazują niezawodnie, że zaledwie kilka lat pozostało jeszcze teraźniejszemu niegodziwemu porządkowi rzeczy” (Strażnica Nr 16, 1970 s. 2);

 

„A dziś, gdy do końca sześciu tysięcy lat dziejów ludzkich pozostało już tylko pięć lat z okładem i gdy wszystkie proroctwa świadczą, że dumne chrześcijaństwo wkrótce zachwieje się w posadach, czy ogień gorliwości nie pobudza nas do tego, by obejść teren siedmiokrotnie albo jeszcze częściej? Czas jest krótki, a dobra nowina musi rozbrzmiewać!” (Strażnica Nr 17, 1970 s. 13);

 

„Pamiętajmy, że nie tylko Biblia, ale i przywódcy świata poświadczają, iż żyjemy w bardzo poważnych czasach. Parę lat, jakie pozostały bieżącemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniemy podobać się Jemu, aby następnie otrzymać z Jego rąk przywilej życia w nowym porządku rzeczy” (Strażnica Nr 23, 1970 s. 13);

 

„Jeżeli więc myślałeś kiedyś o służbie pionierskiej, to nie wahaj się, tylko podejmij ją teraz! Nie odkładaj jej z zimy na lato, a z lata na zimę. Zaufaj Jehowie! Uczyń tę służbę celem swego życia! Wprawdzie nie będziesz mógł spędzić w niej 40 czy 20 ani nawet 10 lat, ale bez wątpienia zaznasz wielkiej radości i błogosławieństw, jakich dostąpili wszyscy ci, którzy służbę pełnoczasową uczynili swym powołaniem życiowym” („Służba Królestwa” Nr 4, 1970 s. 6).

 

Rok 1971

„Jeśli chcesz przeżyć koniec ‘dni ostatnich’ tego systemu rzeczy, to nie masz czasu do stracenia. Parę lat, jakie pozostały obecnemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniesz podobać się Jemu” („Służba Królestwa” Nr 8, 1971 s. 1).

 

Rok 1972

„Nie zamierzamy tu szczegółowo omawiać chronologii, ale możesz śmiało zwrócić się do któregoś ze świadków Jehowy, by ci wykazał na podstawie Pisma świętego, że już tylko kilka lat dzieli nas od pełnych sześciu tysięcy lat istnienia człowieka na ziemi; możesz też zapytać, jaki to jego zdaniem ma związek z nadzieją na oswobodzenie, na prawdziwą wolność z punktu widzenia Boga. Każdy świadek Jehowy chętnie udzieli ci takich informacji” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 8);

 

„Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym systemie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę obejmie Królestwo Boże” (Strażnica Rok XCIII [1972] Nr 24 s. 13).

 

Tekst angielski ukazał się w roku 1972 (ang. Strażnica 15.05 1972), a polski w roku 1973 (patrz Rok 1973, Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12).

 

Rok 1973

„Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości do Jehowy i prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, posad i dóbr materialnych; nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Jest to sprawa naprawdę nie cierpiąca zwłoki! Kończy się czas dla tych, którzy żyją wyłącznie pogonią za materialnym użyciem” (Strażnica Rok XCIV [1973] Nr 8 s. 12).

 

Lata 1970-1979

Choć poniższe Przebudźcie się! zaliczane jest przez Towarzystwo Strażnica do lat 1970-1979 (ukazało się w tych latach tylko 17 numerów tego czasopisma), to jednak ponieważ jest to numer 1, więc pozwala to je zaliczyć do roku 1970 (ang. Przebudźcie się! 08.10 1968). Tym bardziej, że po roku 1975 (a nawet po roku 1973 [ang. 1972]) organizacja ta zaprzestała stosowania określenia „kilka lat”. Oto interesujący nas fragment:

„Co Biblia mówi na temat znaczenia obecnych wydarzeń światowych? Wskazuje, że szybko upływa czas przewidziany na istnienie obecnego niesprawiedliwego świata! Wskazuje, że najwyżej za kilka lat nastąpi zmiana w sprawach ludzkich, zmiana tak ogromna, iż odbije się na każdym mieszkańcu ziemi, na każdym mężczyźnie, na każdej kobiecie i na każdym dziecku. Niewątpliwie odbije się to i na tobie. (...) Światu naprawdę pozostało już niewiele lat istnienia!” (Przebudźcie się! Nr 1 z lat 1970-1979 s. 3).

 

Zakończenie

Chociaż w artykule tym zajęliśmy się tylko latami 1921-1973, to jednak nie myślmy, że i wcześniej nie pojawiały się w naukach Towarzystwa Strażnica wypowiedzi o „kilku latach”. Jako przykłady niech posłużą nam nieliczne fragmenty tego typu. Są to wypowiedzi C. T. Russella (zm. 1916) i J. F. Rutherforda (zm. 1942) prezesów tej organizacji:

„Tak wielka armia, jak opisana ona jest przez proroków i która ma dokonać tak cudownych rzeczy i nadto, jeżeli się zważy, że parę lat pozostaje do tego okresu szlachetnego żniwa, to prawdopodobnie egzystuje ona już dziś i przygotowuje wielką rzeź” („Walka Armagieddonu” 1919 [ang. 1897] s. 680-681);

 

„widzieliśmy, że Bóg wyznaczył odpowiedni czas na każdy szczegół swojego planu i że jesteśmy nawet dziś w tym ‘dniu pomsty’ który miał trwać przeszło 40 lat, a zaczął się w październiku 1874 r. i zakończy się bardzo szybko. Złowrogie lata, które minęły już z tego ‘dnia’ położyły niezawodnie szerokie i głębokie fundamenta pod kościół, państwo, finansowe i społeczne stosunki i zrozumienie tych wielkich wypadków, przepowiedzianych w Piśmie Św. Zaszły one już na świat i tak przyjdą pewnie, jak są one przepowiedziane. Kilka lat zaledwie wydawałyby się wielkim okresem czasu do zupełnego ich wypełnienia” („Walka Armagieddonu” 1919 [ang. 1897] s. 683);

 

„Jeszcze kilka lat a słońce sprawiedliwości zupełnie wejdzie niosąc na swoich skrzydłach zdrowie, aby błogosławić i podnieść gnębiony śmiercią świat” („Nadszedł Czas” 1919 [ang. 1889] s. 183 [por. to samo zdanie w edycji z roku 1920]);

 

„Pytanie (1909). - Jak długo po roku 1914 będzie jeszcze trwał obecny stan chorób, cierpień i śmierci Adamowej?

Odpowiedź. - (...) Niektóre rzeczy w Piśmie Św. wskazują jakoby miały jeszcze trwać przez siedem lat, inne zaś jeden rok, lecz nic pewnego w tym względzie nie mamy” („Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” [ed. ang. 1917] 1947 s. 48);

 

„Nie widzimy przeto przyczyny dlaczego mielibyśmy wątpić, że Czasy Pogan skończyły się w październiku 1914 roku i że w następnych kilku latach nastąpi zupełny upadek ich władzy a zostanie ustanowione Królestwo Boże przez Mesjasza. Lecz do tego czasu klasa Eliasza przejdzie poza zasłonę; ‘A gdy się Chrystus on żywot nasz pokaże, tedy i wy (Kościół) okażecie się z Nim w chwale’.” (ang. Strażnica 01.09 1916 s. 5950 [reprint]);

 

„Wykazaliśmy już (Tom II), że ‘Nadszedł czas’ i że wypadki dnia Jehowy nawet teraz zbliżają się coraz bardziej do nas. Kilka lat następnych z konieczności muszą posłużyć do dojrzenia pierwiastków, jakie obecnie pracują w kierunku przepowiedzianego ucisku; stosownie do niezawodnych słów proroctwa, obecne pokolenie będzie świadkiem straszliwego kryzysu i przejdzie przez decydujące starcie” (Strażnica 01.02 1919 s. 36 [por. to samo zdanie w „Walka Armagieddonu” 1919 s. 33]);

 

„Te linie walki codziennie stają się coraz bardziej wyraźne. W każdym razie Armagieddon nie może jeszcze stoczyć swej Walki. Czasy pogaństwa mają przed sobą jeszcze kilka lat” (Strażnica 15.02 1919 s. 63 [por. to samo zdanie w „Walka Armagieddonu” 1919 s. XXI-XXII]).

 

Trudność w poszukiwaniach wypowiedzi o „kilku latach” we wczesnej literaturze Towarzystwa Strażnica sprawia fakt, że prawie nie ma publikacji w języku polskim z lat 1879-1914. Natomiast występujące w języku angielskim w Strażnicach określenie few years czy few short years nie zawsze musi być tłumaczone na „kilka lat” czy „kilka krótkich lat”, ale może być oddawane przez termin „niewiele (krótkich) lat” (może to oznaczać czasem np. 20 lat czy więcej, albo też i zaledwie kilka). Dlatego nie chcemy narzucać tu niepewnych informacji zainteresowanym, zachęcając ich do samodzielnego poszukiwania w angielskiej literaturze Towarzystwa Strażnica z lat 1879-1916, dostępnej np. w internecie (patrz np. http://mostholyfaith.com). Termin „niewiele lat” może być szerzej rozumiany niż „kilka lat” i pozwala on ‘wydłużać’ czas nadejścia oczekiwanych wydarzeń. Wiemy z lat 1921-1973, że wtedy Towarzystwo Strażnica prawie zawsze tłumaczyło angielskie słowo few na „kilka”, ale czy także by robiło tak wcześniej? Tego nie wiemy. Dlatego skupiliśmy się raczej na latach późniejszych, w czasie których ukazywały się już polskie odpowiedniki angielskich publikacji. Z tego też powodu pomijamy tu fragmenty z angielskiej literatury Towarzystwa Strażnica z lat 1921-1973, która nie była tłumaczona na język polski.

Niech to zestawienie będzie takim małym archiwum przydatnym zainteresowanym, a i może bodźcem dla kogoś do zebrania wcześniejszych angielskich wypowiedzi typu few years czy few short years.

 


Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019