Manipulacja z okupem za Adama?

Autor: Włodzimierz Bednarski

Manipulacja z okupem za Adama?

Towarzystwo Strażnica naucza, że Adam nie jest objęty okupem Jezusa i nigdy nie zmartwychwstanie. Uważa ono, że poniższe słowa nie dotyczą jego:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie” 1Tm 2:5-6.

 

Organizacja ta w jednym ze swych czasopism tak oto oddała powyższy werset biblijny:

„jeden także pośrednik między Bogiem a ludźmi /ale nie: wszystkimi ludźmi/, człowiek Chrystus Jezus, który dał siebie na okup odpowiedni za wszystkich” (Strażnicy Rok CI [1980] Nr 17 s. 14).

 

Ale powróćmy do Adama o którym Świadkowie Jehowy dziś uczą:

„Niemniej ani Adam, ani Ewa nie są objęci okupem” (Strażnica Nr 4, 1991 s. 13);

 

„Okup nie może objąć Adama i Ewy. (...) W ten sposób zaprzepaścili swe szanse na życie wieczne” („Zbliż się do Jehowy” 2002 s. 143);

 

„gdyby Jehowa przebaczył umyślny grzech Adamowi, w gruncie rzeczy byłby współwinny zła” („Prowadzenie rozmów na podstawie Pism” 2001 s. 63);

 

„Według Prawa za rozmyślnego zabójcę nie można było dać okupu. Takim mordercą był Adam, ponieważ świadomie obrał złą drogę, sprowadzając śmierć na wszystkich ludzi (Rz 5:12). Dlatego życie złożone w ofierze przez Jezusa nie może być uznane przez Boga za okup za grzesznego Adama” („Wnikliwe poznawanie Pism” 2006 t. 2, s. 257).

 

Zwróćmy tu uwagę na to, z jaką łatwością Towarzystwu Strażnica przychodzi nie tylko osądzanie Adama oraz Ewy, ale i Boga za Jego ewentualny czyn, ‘robiąc’ Go „współwinnym”!

Z jaką ‘lekką ręką’ wypowiada ta organizacja słowa o tym, że „życie złożone w ofierze przez Jezusa nie może być uznane przez Boga za okup za grzesznego Adama”.

Czy to Bóg sam decyduje o tym co może być przez niego uznane, czy robi to za niego Towarzystwo Strażnica?

 

Ale okazuje się, że Towarzystwo Strażnica chce jakby pokazać, czy choć zasugerować, że ono już na początku swego istnienia, za czasów prezesa C. T. Russella (zm. 1916), tak nauczało o Adamie jak dziś.

W tym celu przedstawiła ta organizacja wspomnienie zmarłego w roku 1992 kolejnego swego prezesa F. Franza (ur. 1893), który miał okazję rozmawiać z Russellem w roku 1916. Oto słowa F. Franza:

„Brat Russell miał ze sobą drugie śniadanie, którym koło południa nas poczęstował. Po posiłku zagadnął, czy mamy jakieś pytania dotyczące Biblii. Zapytałem go o prawdopodobieństwo zmartwychwstania Adama, skoro był rozmyślnym, zatwardziałym grzesznikiem. Brat Russell przymrużył oko i odrzekł: ‘Bracie, zadajesz pytanie i sam udzielasz na nie odpowiedzi. O co właściwie chciałeś zapytać?’.” (Strażnica Rok CVIII [1987] Nr 18 s. 24).

 

Cóż ma pomyśleć sobie o tych słowach przeciętny czytelnik Strażnicy? Otóż chyba to, iż Russell odmawiał Adamowi prawa do zmartwychwstania. Czy tak on nauczał rzeczywiście?

Oto słowa z jego książki wydanej po angielsku po raz pierwszy w roku 1897, a po polsku wydawanej w latach 1919-1925:

„Ogłosił On wszystkim, że śmiercią Swoją na Kalwaryi odkupił nie tylko Adama, i jego potomstwo, ale także i jego królestwo, ziemię...” („Walka Armagieddonu” 1919 s. 780).

 

Russell w kolejnej swej książce pt. „Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem”, wydanej po raz pierwszy po angielsku w roku 1899, a po polsku wydawanej w latach 1920-1925, zamieścił długi rozdział ‘Okup za wszystkich’ (s. 499-579) w którym znaleźć można takie oto zdania:

„Widzieliśmy, że człowiek Jezus Chrystus był w taki sposób człowiekiem doskonałym, kopią pierwszego człowieka, Adama i widzimy, że był w gotowości stać się naszym Odkupicielem, naszym okupem, oddać swoje życie i wszystkie swoje ludzkie prawa, jako zapłatę, odkupienie Adama i rodzaju Adamowego...” („Pojednanie pomiędzy Bogiem i człowiekiem” 1920 s. 522);

 

Człowiek Jezus Chrystus złożył wszystko, co miał, dla odkupienia człowieka Adama i jego rodzaju, to jest cenę w pełni odpowiadającą, człowieka za człowieka” (j/w. s. 439);

 

„człowiek Jezus był ceną okupu, daną dla kupienia Adama i jego rodzaju” (j/w. s. 540).

Patrz też np. „Co kaznodzieja Russell odpowiadał na zadawane jemu liczne pytania” 1947 [ang. 1917] s. 6-7.

 

Ale to nie wszystko. Okazuje się bowiem, że również przez wiele lat po śmierci C. T. Russella Towarzystwo Strażnica nadal uczyło o Adamie tak jak on!

W roku 1917 organizacja ta wydała książkę pt. „Dokonana Tajemnica”, w której zamieściła jedno ze wspomnień Russella z roku 1916 oraz swoją myśl o Adamie. Oto te słowa:

„Gdy w roku 1872 zacząłem badać przedmiot o Restytucyi z punktu Okupu danego przez naszego Pana za Adama a w nim za cały rodzaj ludzki, wtedy cała sprawa odnoszącą się do Restytucyi dała mi zupełne zapewnienie, że wszyscy muszą powstać z grobów i być przyprowadzeni do znajomości Prawdy, otrzymać zupełną sposobność otrzymania żywota wiecznego przez Chrystusa” („Dokonana Tajemnica” 1925 [ang. 1917] s. 60);

 

„Pierwszymi świętymi, którzy otrzymają niezasłużoną łaskę powstania ze śmierci do doskonałości, będzie maluczkie stadko; następną klasą która tego dostąpi, będzie wielka kompania; potem wstaną święci Starego Testamentu; a ostatecznie miliony i miliardy ludzkości, aż wreszcie na ostatek powstanie sam Adam z więzienia, z ciemnicy śmierci, w której leżał tak długo. A jeśli zechce, otrzyma z powrotem niewysłowioną rozkosz wiecznego żywota, z woli Bożej, jako łaskę z ręki Chrystusa” (j/w. s. 403-404).

 

Oto kilka następnych fragmentów z lat 1920-1936, z czasów prezesa J. F. Rutherforda (w latach 1917-1942):

„Okup dla wszystkich oznacza sposobność dla wszystkich i ta będzie udzielona tak żywym jak i umarłym, gdy Boski czas nadejdzie” („Miljony ludzi z obecnie żyjących nie umrą!” 1920 s. 90);

 

„Było to wolą Bożą, ażeby doskonały człowiek Jezus odkupił Adama i Jego potomstwo z więzienia śmierci. Jezus był chętnym spłacić dług Adamowy i odkupić go (...) Ten mógł uwolnić Adama i jego potomstwo od skutków śmierci. I to, jak się dowiadujemy z Pisma Św., zostało uczynione” („Harfa Boża” 1921 s. 142);

 

„A ten proces restytucji będzie trwał okres tysiąca lat, czyli innem słowy, okres panowania Mesjasza, podczas którego to czasu każdy z potomstwa Adamowego, jak też sam Adam, otrzyma odpowiednią i bezstronną próbę życia w warunkach sprzyjających” („Ucisk świata - dlaczego? Lekarstwo” 1923 s. 10);

 

„Czy byłoby słusznem wnioskować, że z chwilą, gdy okup czyli cena okupu zostałaby złożona w ręce Boskiej Sprawiedliwości, wtedy Adam i całe jego potomstwo natychmiast otrzymałoby prawo do życia? Myśl taka zdaje się zasługiwać na rację” (j/w. s. 54);

 

„On musiał położyć swoje życie ludzkie, aby wartość tego mogła być przedstawiona Boskiej sprawiedliwości w zamian i na miejsce tego co utracił Adam, a to w tym celu, aby Adam i jego potomstwo miało sposobność do życia” („Wyzwolenie” 1929 [ang. 1926] s. 160-161);

 

„Jezus Chrystus śmiercią swoją zajął miejsce Adama, ażeby Adam i jego potomstwo mogło być uwolnione od wyroku śmierci i wszelakich jego skutków” („Sąd” 1929 s. 37);

 

„Bóg stworzył zastępcę dla doskonałego człowieka - Adama, aby Adam i wszyscy jego potomkowie mogli być wykupieni od śmierci. Tym doskonałym zastępcą był człowiek - Jezus Chrystus” („Wojna czy pokój?” 1930 s. 23-24);

 

„‘Okup’ oznacza ściśle odpowiadającą cenę, a doskonały człowiek Jezus w zupełności odpowiadał doskonałemu Adamowi i mógł się stać jego Zbawicielem” („Co jest prawda?” 1932 s. 55).

 

„Wszyscy ludzie, którzy umarli przed przyjściem Królestwa Chrystusowego, zeszli do grobu, i ci wszyscy w słusznym czasie będą wzbudzeni z śmierci” („Na tamtym świecie” 1933 s. 59);

 

„Ten, który się miał stać zbawicielem i odkupicielem Adama i jego potomków, musiał być akurat w tym stanie, w którym znajdował się Adam przed upadkiem...” („Bogactwo” 1936 s. 15).

 

Wydaje się, że okup za Adama był podtrzymywany w nauce Towarzystwa Strażnica aż do roku 1939, kiedy wydano książkę Salvation, w której znów zamieszczono rozdział pt. ‘Okup’ i omówiono go obszernie na wielu stronach (s. 169-232). Wtedy właśnie zanegowano przeszłe zmartwychwstanie Adama, bo o ile Russell udowadniał, że okup był za wszystkich, to w Salvation uczono, że nie jest on jednak za wszystkich, ale jakby za wszystkie rodzaje ludzi.

Oto jedna z wypowiedzi tej książki o Adamie:

There is no promise found in the Scriptures that Adam's redemption and resurrection and salvation will take place at any time. (Salvation 1939 s. 43).

 

Później, także w języku polskim, już otwarcie kwestionowano okup za Adama i jego zmartwychwstanie. Oto wypowiedzi z jednej z książek z okresu wojny:

„Nie oznacza to, że Adam został odkupiony, ale oznacza to, że każde prawo zostało odkupione, które Adam kiedyś posiadał” („Dzieci” 1941 s. 46);

 

„Niema żadnego powodu przypuszczać, aby Adam kiedy kolwiek znów ożył, ponieważ Adam był bezbożny, umarł jako taki, a prawo Boże postanawia, że wszyscy bezbożni będą wytraceni” (j/w. s. 47).

 

Kolejne wypowiedzi Świadków Jehowy nic już nie wnoszą do omawianego tematu, gdyż są one podobne lub identyczne jak cytowane powyżej z lat 1991-2006. Z tego powodu nie przytaczamy już ich.

 

Jak widzimy z powyższego, sugestia Towarzystwa Strażnica jakoby C. T. Russell uczył o Adamie tak, jak ta organizacja dziś, jest błędna. On twierdził, jak i przez wiele Świadkowie Jehowy (do 1939 r.), że Adam zmartwychwstanie, a okup Jezusa jest i za niego.

A może ta ‘niejasna’ wypowiedź Russella miała za zadanie tylko ukazać różnicę poglądów Russella i F. Franza?

Można ją bowiem i tak zrozumieć, poznając z innych źródeł naukę tego prezesa Towarzystwa Strażnica. Ale znając możliwości tej organizacji myślimy, że miała jednak ona co innego na myśli.

Na koniec składam podziękowanie dla życzliwej mi osoby za pomoc w weryfikacji materiału do tego artykułu.


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021