Konie i jeźdźcy z Apokalipsy
w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

Autor: Włodzimierz Bednarski, dodano: 2015-01-09

poprzednia część

Konie i jeźdźcy z Apokalipsy w interpretacji Towarzystwa Strażnica (cz. 2)

W części pierwszej tego artykułu omówiliśmy konie i jeźdźców z szóstego i dziewiątego rozdziału Apokalipsy św. Jana. W tym zaś tekście przedstawiamy tę problematykę z czternastego, osiemnastego i dziewiętnastego rozdziału tej Księgi.

 

Ap 14:20

 

Towarzystwo Strażnica kiedyś nauczało, że krwią „po uzdy koni” z tekstu Ap 14:20 są prawdziwe nauki „pogrążające fałszywe nauki”, a od roku 1930 twierdzi, iż to ilość „krwi” przelanej podczas wojny Jezusa z ludźmi.

 

Pogrążone fałszywe nauki przez wyjaśnienia prawdziwe

 

I Krew. – Nauki, które chociaż są prawdziwe, będą jednak, wydawać się śmiercionośnemi i krwawemi dla sekciarzy.

Wyszła z prasy. – Wyjaśnienia proroctw Ezechiela i Objawienia.

Aż do wędzideł końskich. – Tak głębokie, że zduszą i pogrążą stare fałszywe koniki doktrynalne, na których od dawna jeżdżono. Sekciarstwo będzie tematem powszechnego wyśmiewania” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 273).

 

Ilość krwi podczas wojny Jezusa

 

Wpierw Towarzystwo Strażnica zaatakowało swoją wcześniejszą interpretację:

 

Powiedziano, że »deptanie« to przebieg duchowy; lecz ta myśl jest fałszywa. Zdeptanie winobrania ziemi przez »prasę« ilustruje najstraszniejszą rzeź, jakiej ziemia kiedykolwiek była świadkiem. (...) Chrystus wraz ze swojem silnem wojskiem aniołów zdepcze i zmiażdży grona. Walka ta przybierze tak straszne rozmiary, że krew sięgać będzie, jak opiewa proroctwo, »do wędzideł końskich«” (Światło 1930 t. I, s. 343, 344).

 

„W wizji tej tłocznię depczą konie, czytamy bowiem, że krew wyciekająca z winorośli sięga »aż po uzdy koni«. Ponieważ wyraz »konie« zazwyczaj odnosi się do działań wojennych, musi to być czas wojny. O zastępach niebiańskich podążających za Jezusem na ostateczny bój z szatańskim systemem rzeczy powiedziano, iż depczą »winną tłocznię gniewu srogiego zagniewania Boga Wszechmocnego« (Objawienie 19:11-16). Najwyraźniej właśnie te wojska tratują winorośl ziemi” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 214; por. ilustracja na s. 214).

 

Ap 18:13

 

Towarzystwo Strażnica kiedyś nauczało, że „końmi” z tekstu Ap 18:13 są błędne nauki chrześcijaństwa, a od roku 1930 twierdziło, iż to „towary luksusowe”. Obecnie nie komentuje tej kwestii.

 

Końmi błędne doktryny chrześcijaństwa, których nikt nie chce

 

„18.11. Do tego kupcy ziemscy. – Sprzedawacze religijnych towarów – papieże, kardynałowie, arcybiskupi, biskupi i pomniejsi dostojnicy kościelni (...)

Przetoż, iż towaru ich żaden więcej kupować nie będzie (...)

I Koni. – Błędy co do tego, jakie należy stosować doktryny” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 336, 340).

 

Końmi „artykuły luksusowe”

 

Towarzystwo Strażnica w roku 1930 zanegowało swoją „symboliczną” interpretację, dając zaraz nową:

 

„(Wiersze 12, 13) Ten tekst daje nam listę niezbędnych materialnych środków spożywczych oraz artykułów luksusowych, na które organizacja szatańska długi czas miała monopol. Wielki kapitał i jego sprzymierzeńcy uprawiali handel tymi rzeczami. Niema potrzeby zrozumieć te rzeczy symbolicznie, lecz są one tu wymienione, by pokazać, że organizacja szatańska dzierży w swych rękach rzeczy materjalne, potrzebne do cielesnego dobra ludzi, i że używa tych rzeczy w samolubny, rozrzutny sposób...” (Światło 1930 t. II, s. 140).

 

Konie nie komentowane

 

Towarzystwo Strażnica nie komentuje od wielu lat sprawy „koni” omawiając tekst Ap 18:13:

 

„Istotnie, metropolia Babilon Wielki była bliską przyjaciółką i dobrą klientką bogatych kupców. Na przykład w klasztorach męskich i żeńskich oraz w kościołach chrześcijaństwa nagromadzono w ciągu wieków mnóstwo złota, srebra, szlachetnych kamieni, cennego drewna i innych bogactw. Ponadto religia udziela błogosławieństwa szałowi zakupów i orgiom pijackim, urządzanym zarówno w okresie »Bożego Narodzenia«, które w gruncie rzeczy zniesławia Chrystusa, jak i z okazji innych tak zwanych świąt” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 267-268).

 

Ap 19:11

 

Towarzystwo Strażnica kiedyś nauczało, że „koniem” z tekstu Ap 19:11 są prawdziwe nauki, a od roku 1930 twierdziło, iż to symboliczne „uzbrojenie wojenne”. Teraz zaś uczy, że to „symbol sprawiedliwej wojny”.

 

Koniem prawdziwe nauki

 

A oto koń biały. – Nauki, które chociaż są nieprzystępne dla kościelnictwa, jednak są prawdą.

A tego, który siedział na nim, zwano Wiernym. - »Świadek on wierny i prawdziwy«. – Obj. 3:14” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 350).

 

Koń „symbolizuje uzbrojenie wojenne”

 

„Koń, na którym ten Wojak jedzie do szybkiego ataku, symbolizuje uzbrojenie wojenne. Ponieważ Jezus od samego początku był wiernym względem Jehowy, przeto otrzymał on między innymi tytuł »Wierny i Prawdziwy«” (Światło 1930 t. II, s. 174).

 

Koń „symbolem sprawiedliwej wojny”

 

„»Koń biały«, tak jak we wcześniejszej wizji czterech jeźdźców, jest stosownym symbolem sprawiedliwej wojny (Objawienie 6:2). A który z synów Bożych mógłby być bardziej sprawiedliwy niż ten mocarny Wojownik? Ponieważ jest »zwany Wiernym i Prawdziwym«, więc musi chodzić o „świadka wiernego i prawdziwego” — o Jezusa Chrystusa (Objawienie 3:14) (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 280).

 

Ap 19:14, 19, 21

 

Towarzystwo Strażnica kiedyś nauczało, że „konie” z tekstu Ap 19:14 są „naukami czystymi i jasnymi”, a od roku 1930 twierdzi, iż to„wojna sprawiedliwa”.

Zmieniono też z czasem jeźdźców, z żywych i zmartwychwstałych z maluczkiego stadka na „zmartwychwstałych świętych”, a później na „aniołów”. Następnie stwierdzono, że chodzi o „aniołów” i „pomazańców”.

 

Końmi czyste i jasne nauki; jeźdźcami żywi i zmartwychwstali z maluczkiego stadka

 

„19:14. A wojska, które są na niebie. – Wszystkie wojska z Obj. 7:5-8, maluczkie stadko, czy to po tej stronie zasłony, czy po drugiej. – Obj. 17:14. (...)

Na koniach białych. – Nauki czyste i jasne” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 350, 351).

 

Końmi „sprawiedliwa wyprawa wojenna”; jeźdźcami zmartwychwstali święci

 

„(Wiersz 14) Muszą to być zmartwychwstali święci, którzy teraz są przy Panu. I jeżdżą na białych koniach, co wyraża, że połączeni są z Chrystusem w sprawiedliwej wyprawie wojennej przeciwko bezbożnej organizacji nieprzyjacielskiej” (Światło 1930 t. II, s. 177).

 

Końmi „sprawiedliwa wojna”; jeźdźcami aniołowie

 

„Wszyscy aniołowie, którzy idą za Chrystusem do bitwy, są ubrani na biało, co oznacza, że w Armagedonie nie może się zdarzyć żadna niesprawiedliwość” (Od raju utraconego do raju odzyskanego 1960 s. 204).

Patrz też: Nabierzcie odwagi - Królestwo Boże jest blisko! 1964 s. 16-17 („aniołowie Boży pod władzą Króla” s. 16); Strażnica Nr 12, 1963 s. 8 („świętych aniołów niebios”).

 

(Objawienie 19:14). Biała maść koni wskazuje, że chodzi o sprawiedliwą wojnę (...) Co to za »wojska«? W ich skład niewątpliwie wchodzą święci aniołowie. Na początku dnia Pańskiego Michał ze swymi aniołami zrzucił z nieba Szatana i jego demony (Objawienie 12:7-9). Prócz tego »wszyscy aniołowie« będą się znajdować u boku Jezusa, gdy siedząc na swym chwalebnym tronie, zacznie on sądzić narody i ludy ziemi (Mateusza 25:31, 32). Aniołowie na pewno będą mu też towarzyszyć w rozstrzygającej wojnie, podczas której nastąpi ostateczne wykonanie wyroków Jehowy” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 281).

 

Jeźdźcami aniołowie i zmartwychwstali pomazańcy

 

Z czasem Towarzystwo Strażnica stwierdziło, że owymi jeźdźcami będą nie tylko aniołowie, ale i zmartwychwstali pomazańcy Świadków Jehowy:

 

„19:14 — Kto wyruszy do walki w Armagedonie u boku Jezusa? W skład ‛wojsk niebiańskich’ towarzyszących Jezusowi w wojnie Bożej wejdą aniołowie oraz zwycięscy pomazańcy, którzy już otrzymali nagrodę niebiańską (Mat. 25:31, 32; Obj. 2:26, 27)” (Strażnica 15.02 2009 s. 5).

 

„Stojąc na czele armii złożonej z potężnych aniołów i niewątpliwie także swych zmartwychwstałych braci, zniszczy cały szatański system polityczny, wojskowy i handlowy (Obj. 2:26, 27; 19:11-21)” (Strażnica 15.09 2010 s. 29).

 

Ap 19:18

 

Towarzystwo Strażnica kiedyś nauczało, że „końmi” z tekstu Ap 19:18 są protestanci, a od roku 1930 twierdziło, iż są nimi „organizacje i ich władcy i kierownicy”. Obecnie organizacja ta naucza prawdopodobnie, że to rzeczywiste „konie”.

 

Końmi protestanci

 

I ciała koni. – Czyście widzieli konie w Objawieniu 9:17, 18 i czyście nie jedli ich, oraz ogień, siarkę i wszystko?

I siedzących na nich. – Czyż nie znaleźliśmy dwieście tych jeźdźców i czyż nie jedliśmy ich? – Zobacz Obj. 9:16” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 355).

Patrz omówienie Ap 9:16-17, 19.

 

Końmi i jeźdźcami „organizacje i ich władcy i kierownicy”

 

„Ptaki (ostatek) pouczone są o tem, co się niedługo ma stać, a zbierając się, stają się naocznymi świadkami walki. Jak to w takich wypadkach czynią wszystkie ptaki, członkowie ostatka znajdują się w bezpiecznem miejscu i śpiewają. (...) Ostatek z góry jest poinformowany, jaki będzie wynik tej walki, i w ten sposób z góry już spożywa z tej wieczerzy. Ciała królów i hetmanów, mocarzy, koni i ich jeźdźców (są to organizacje i ich władcy i kierownicy), ciała wolnych i niewolników, wielkich i małych, ciało tych wszystkich jest pokarmem tej wieczerzy” (Światło 1930 t. II, s. 183).

 

„Wieczerza ostatka nie oznacza, że literalnie będzie jadł ciało trupów. Cóż to zatem wyobraża? Wielka rzeź Armagedonu będzie gwałtownem wykonaniem jawnego sądu Bożego na organizacje nieprzyjacielską i usprawiedliwi Słowo i imię Boże, a to, przenośnie mówiąc, będzie pokarmem i napojem tych, którzy się kochają w Jehowie” (jw. s. 184).

 

Konie

 

„W opisie tej wojny w Apokalipsie 19:17-21 jest mowa o królach, wodzach, koniach i jeźdźcach, wolnych i niewolnikach, małych i wielkich, którzy mają być zabici, leżeć nie pogrzebani i stanowić ucztę dla ptaków ścierwojadów” („Narody mają poznać, że ja jestem Jehowa” – Jak? 1974 s. 246).

 

Konie?

 

Towarzystwo Strażnica w ostatnich latach nie wspomina czy „konie” jeźdźców z tekstu Ap 19:18 utożsamia z rzeczywistymi końmi, czy może z nowoczesnymi urządzeniami wojskowymi lub z czymś innym. Może dlatego, że dziś konie nie są prawie używane w wojsku:

 

„Przed przewidywaną rzezią anioł zwołuje ptaki padlinożerne, które mają jeść ciała zabitych (wersety 17, 18)” (Strażnica Rok CI [1980] Nr 18 s. 23).

 

„Pewne wyobrażenie o rozmiarach zagłady daje lista tych, których ciała tam się znajdą, a są to: królowie, dowódcy wojskowi, siłacze, wolni i niewolnicy. Żadnych wyjątków” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 285).

 

Ap 19:21

 

Temat konia i jeźdźca omówiliśmy powyżej w rozdziale dotyczącym Ap 19:14, 19, 21. Tu chcielibyśmy zwrócić uwagę na odmienny los tych, których zaatakuje miecz owego jeźdźca.

 

Przyjdą do „poddania się prawdzie”

 

Pobici są mieczem tego, który siedział na koniu. – Przyjdą w czasie słusznym do pełnego miłości i chęci poddania się prawdzie. – Obj. 19:15; 2 Kor 10:4.

Wychodzącym z ust jego. – Wszyscy mogą zrozumieć, że nie jest to literalny miecz, o którym tu mowa” (Dokonana Tajemnica 1925 s. 356).

 

Będą pozabijani i zmartwychwstaną

 

„(Wiersz 21) Opierali się oni Panu i jego pracy i popierali szatana, dlatego czeka ich śmierć, lecz nie koniecznie wtóra śmierć. Utrzymywali, że »niema śmierci«, ale teraz sami ją muszą ponieść. Organizacja szatańska nigdy więcej nie powstanie, lecz te pojedyncze jednostki mogą dostąpić przywileju, że usłyszą prawdę o przyjaznych warunkach i że będą żyły, o ile jej usłuchają” (Światło 1930 t. II, s. 191).

 

Będą pozabijani i nie zmartwychwstaną

 

„»Długi miecz siedzącego na koniu« pozabija także wszystkich innych, którzy wprawdzie nie mieli bezpośredniego udziału w rządach, lecz stanowili niepoprawną cząstkę tego zepsutego świata ludzkiego. Jezus ogłosi, że zasługują na śmierć. W ich wypadku nie wspomniano jednak o jeziorze ognistym. Czy wobec tego można się spodziewać, iż będą wskrzeszeni z martwych? Nigdzie nie powiedziano, jakoby straceni w tym czasie przez Sędziego reprezentującego Jehowę mieli dostąpić zmartwychwstania” (Wspaniały finał Objawienia bliski! 1993 s. 286).

 

Jak z powyższego widzimy, Towarzystwo Strażnica wielokrotnie diametralnie zmieniało tożsamość koni z Apokalipsy św. Jana. Prawdopodobnie podobne ‘korekty’ będą miały też miejsce w przyszłości. Organizacja Świadków Jehowy lubi ‘korygować’ swe nauki, więc dotknie to pewnie też omawianych koni.

A może i dziś przygotowywany jest w Towarzystwie Strażnica nowy komentarz do Apokalipsy?

Warto nadmienić, że już w roku 2006 dokonano kilkunastu zmian w ostatnim wykładzie do tej księgi:

 

„Zmiany w książce Wspaniały finał Objawienia bliski!

Poniżej podano zmiany, które należy wprowadzić w książce Wspaniały finał Objawienia bliski!, opublikowanej w roku 1988 (wydanie polskie: 1993). Nie uwzględniono tu niektórych danych liczbowych, jakie można znaleźć w najnowszym Roczniku czy w innych publikacjach” (Nasza Służba Królestwa Nr 9, 2006 s. 3).

 

poprzednia część

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2019