"Harfa Boża" III

Autor: Włodzimierz Bednarski

"Harfa Boża" III

O książce pt. „Harfa Boża” (1921) pisałem już w dwóch artykułach. Jednak co jakiś czas pojawiają się ‘nowe’ informacje o tej znanej publikacji Towarzystwa Strażnica, które zmuszają mnie do wracania do tego tematu. Oto artykuły, które napisałem dotychczas:

„Harfa Boża” bestselerem???

„Harfa Boża” II.

Oba one zostały opublikowane na stronie internetowej www.piotrandryszczak.pl i tam odsyłam zainteresowanych wcześniejszymi moimi wnioskami.

Tu chciałbym przypomnieć, że „Harfa Boża” to publikacja, która po serii Wykłady Pisma Świętego C. T. Russella, ukazywała się najdłużej z wszystkich książek, bo prawie przez 20 lat. Pierwsza jej edycja angielska pojawiła się w roku 1921, a ostatnia w roku 1940. Natomiast w języku polskim ukazała się ona z datą 1921 rok (copyrighted) z nakładem 290.000 egzemplarzy. Inna edycja z tym samym opisem (Copyrighted 1921) ma nakład 1.020.000 egzemplarzy.

Mam jednak prawo przypuszczać, że ani jedna, ani druga, nie ukazały się w roku 1921, a raczej w roku 1922 i 1923. Dlaczego?

Otóż dlatego, że dopiero jedno z czasopism z października roku 1922 zawiera następującą informację:

„‘Harfa Boża’ wyszła z druku” (Strażnica 01.10 1922 s. 290).

 

Jakie na dziś są znane mi polskie edycje książki pt. „Harfa Boża”? Oto one:

1921 r. - copyrighted, prawdopodobnie 1922 r. o nakładzie 290.000 egz.

1921 r. - copyrighted, prawdopodobnie 1923 r. o nakładzie 1.020.000 egz.

1924 r. (copyrighted 1921) o nakładzie 1.414.000 egz.

1925 r. (copyrighted 1921) o nakładzie 1.864.500 egz.

1929 r. (copyrighted 1921) o nakładzie 4.232.500 egz.

1930 r. - ciągle nie dotarłem do tej edycji, choć Strażnica Rok C [1979] Nr 5 s. 5 wskazuje na jej istnienie podając: „Zobacz książkę ‘Harfa Boża’, strony 136-140, wydanie z roku 1930”.

 

Oto zaś angielskie edycje, do których udało mi się dotrzeć albo istnienie ich udało mi się potwierdzić:

1921 r. - nakład 175.000 egz.

1922 r. - nakład 250.000 egz. (edycja niemiecka).

1922-3 r. - nakład 800.000 egz. (brak daty; copyright 1921).

1924 r. - nakład 1.574.000 egz.

1925 r. - nakład 1.962.000 egz.

1925 r. - nakład 2.077.000 egz.

1926 r. - nakład 2.447.500 egz.

1927 r. - nakład 3.042.500 egz.

1928 r. - nakład 3.710.000 egz.

1928 r. - nakład 4.780.000 egz.

1928 r. - nakład 5.047.000 egz.

1928 r. - nakład 5.345.000 egz.

1932 r. - nakład ??? (ed. australijska po ang.).

1937 r. - nakład 5.736.190 egz. (Printed March 1937).

1940 r. - nakład 5.815.000 egz. (brak roku wydania).

1940 r. - nakład końcowy 5.819.037 egz. („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 560).

 

Pomimo, że w poprzednim artykule o książce pt. „Harfa Boża” wymieniłem kilka różnic między edycją z roku 1921, a tą z roku 1928, to jednak dwóch istotnych zmian wtedy nie zauważyłem (trudno prześledzić ‘słowo w słowo’ dwa grube tomy). Pierwsza dotyczyła kwestii „kilku lat”, w sprawie spodziewanego powrotu proroków. Oto w tabeli tekst polski, angielski pierwotny i drugi zmieniony w roku 1928:

„Harfa Boża” 1921 i 1929 The Harp of God 1921 i 1927 The Harp of God 1928
„Ponieważ Abraham, Izaak, Jakób i inni wierni prorocy, wzmiankowani przez Apostoła w liście do Żydów, 11 rozdziale, mają obietnicę lepszego zmartwychwstania, ponieważ Prorok twierdzi, iż ci mają być książętami, czyli władcami po wszystkiej ziemi (Psalm 45:16), należy się spodziewać, że oni pierwsi zmartwychwstaną na warunkach nowego przymierza. Zatem rozsądnem jest spodziewać się ich obecności na ziemi w początkach restytucyi. Ci wierni mężowie będą z powrotem przy życiu na ziemi za kilka lat i stanowić będą klasę legalnych przedstawicieli Chrystusa na ziemi. Będą oni widzialnymi przedstawicielami królestwa niebieskiego, którym Chrystus, pod Swoim nadzorem, powierzy sprawy świata.
Z powyższego widzimy, że są dwie fazy królestwa Bożego: niebieska, która jest niewidzialną, i ziemska, widzialna, którą stanowić będą prorocy starożytności jako reprezentanci Pana” (s. 352, par. 580-581).
„Because Abraham, Isaac, Jacob, and the other faithful prophets described by the Apostle Paul in Hebrews 11 are promised a better resurrection; because of the statement of the Prophet that they shall be princes or rulers in all the earth (Psalm 45:16), it is to be expected that they will be the first ones raised under the terms of the new covenant. Therefore it is reasonable to expect them to be back on earth at the beginning of the restoration blessings. Hence these faithful men may be expected on earth within the next few years. They will constitute the legal representatives of the Christ in the earth. They will be the visible representatives of the kingdom of heaven. These are the ones who shall administer the affairs of earth under the direction of the Lord.
We therefore see that there are two phases of God’s kingdom: the heavenly, which is invisible; and the earthly, which is visible, the faithful prophets of old, namely, the ancient worthies, representing the Lord in this regard” (s. 339-340, par. 580-581).
„Because Abraham, Isaac, Jacob, and the other faithful prophets described by the Apostle Paul in Hebrews 11 are promised a better resurrection; because of the statement of the prophet that they shall be princes or rulers in all the earth (Psalm 45:16), it is to be expected that they will be the first ones raised under the terms of the new covenant. Therefore it is reasonable to expect them to be back on earth at the beginning of the restoration blessings. Hence these faithful men may be expected on earth at the inauguration of the new covenant. They will constitute the legal representatives of The Christ in the earth. They will be the visible representatives of the kingdom of heaven. These are the ones who shall administer earth's affairs under the direction of the Lord.
There are not two parts of the kingdom as some have supposed. It is God's kingdom with Christ Jesus as king in active rulership. He and his associates are invisible. His earthly representatives, the ancient worthies, will constitute the visible agents or officers of that kingdom” (s. 346-347, par. 580-581).

Druga zmiana tekstu angielskiego dotyczy usunięcia natury duchowej Abrahama i innych patriarchów, którzy mieli ją otrzymać po skończonym szczęśliwym 1000-leciu i którym obiecywano pójście do nieba. Oto tekst polski, który jest taki sam jak angielski z roku 1921 i 1927 (paragraf 622):

„Abraham, ojciec wiernych i jego współtowarzysze, którzy pod nadzorem Chrystusa kierowali narodami w tysiącleciu, po skończeniu swej ziemskiej karyery będą wyniesieni do poziomu duchowych istot, gdzie świecić będą jako gwiazdy na wieki wieczne (Daniel 12:3)” („Harfa Boża” [ed. 1921 i 1929] s. 368).

 

Ten fragment w angielskiej edycji z roku 1928 został zmieniony. Oto nowa treść:

Abraham, the father of the faithful, and his colleagues of like faithfulness, who have, under the supervision of the Christ, directed the people through their millennial trial, have faithfully performed their work, and will be greatly loved by the people. Having during that reign turned many to righteousness, they shine forth as the stars for ever and ever. (Daniel 12: 3) (ang. „Harfa Boża” 1928 s. 363-364, par. 622).

 

Widzimy z powyższego, że słowa „będą wyniesieni do poziomu duchowych istot” zostały zamienione na „ludzie będą ich bardzo kochali”. O poprzedniej nauce wspomina nawet dziś jeden z podręczników Towarzystwa Strażnica:

„Poza tym wierzono, że ‘wierni mężowie starożytności’ (zwani też ‘świętymi Starego Testamentu’), którzy podczas Tysiąclecia będą na ziemi książętami, pod koniec tego okresu najprawdopodobniej w jakiś sposób dostąpią życia w niebie (Ps 45:17)” („Świadkowie Jehowy - głosiciele Królestwa Bożego” 1995 s. 161).

 

Jak widzimy w powyższym materiale, tekst polski zasadniczo nie różni się od pierwotnego angielskiego (z 1921 r.), ale fragmenty z roku 1928, prócz usuniętych słów o „kilku latach” i „duchowych istotach”, zawierają też inne poprawki.

 

Najogólniej mówiąc, to angielskie edycje książki pt. „Harfa Boża” można podzielić na dwie kategorie:

wydane w latach 1921-1927;

wydane w latach 1928-1940.

 

W tej pierwszej kategorii zachowana jest jeszcze nauka o Wielkiej Piramidzie, o C. T. Russellu jako jedynym „słudze wiernym i roztropnym” i o „kilku latach” dzielących ludzi od zmartwychwstania proroków.

W tej drugiej kategorii edycji wycofano wspomniane nauki.

Pełniejszy spis różnic przedstawiłem w artykule pt. „Harfa Boża” II, i tam odsyłam zainteresowanych tym zagadnieniem.

Natomiast polskie edycje omawianej książki z lat 1921-1929 nie ukazują nam tych różnic. Wszystkie one mają treść taką, jaka była pierwotnie w angielskim oryginale książki The Harp of God z roku 1921.

Jednak najważniejsze jest to, że każda edycja polska, jak i angielska, ma zachowaną naukę o powrocie Chrystusa w roku 1874, czasach ostatecznych od roku 1799, przeminięciu starego świata „w kilku następnych” latach od roku 1914, o krzyżu Chrystusa itd.

Dziś mogę to potwierdzić, bo udało mi się, dzięki życzliwej mi osobie, dotrzeć do angielskiej edycji omawianej książki z roku 1940.

Składam jej więc podziękowanie za pomoc w konfrontowaniu różnych wersji książki pt. „Harfa Boża”.

 

Inną rzecz, którą da się zauważyć, to usunięcie z angielskiej edycji z roku 1928 określenia „święty”, dotyczącego Apostołów np. Pawła. Oto przykładowe fragmenty zawierające to słowo z edycji polskiej z roku 1929 (także np. ang. 1924 r.):

Święty Jan pisząc o Logosie, który później stał się Jezusem, tak powiada: ‘Na początku [to odnosi się do początku czynności Boga] było Słowo, a ono słowo było u Boga, (Boga, Jehowy), a Bogiem (władcą) było ono Słowo. (...)’. - Ew. Jana 1:1-3” („Harfa Boża” 1921, 1929 [ang. 1921] s. 98);

 

„Z czasem Saul z Tarsu, później nazwany Świętym Pawłem, również został oświecony i zrozumiał zamiary Boże” (jw. s. 192; patrz też np. s. 96, 104, 121-122, 126).

 

Kolejną sprawą jest usunięcie w angielskiej edycji z roku 1928 z okładki i strony tytułowej obietnicy „Dowody potwierdzające że miliony ludzi z obecnie żyjących nie umrą”. Hasło to zawarte jest jednak w polskiej edycji z roku 1929 na stronie tytułowej (na okładce usunięto).

 

Następną kwestią była nauka o „wylaniu Ducha”. Kiedyś Towarzystwo Strażnica twierdziło, że ono dokona się w przyszłości:

 

„W naznaczonym czasie, Bóg wyleje ducha Swego na cały rodzaj ludzki, aby każdy zrozumiał Jego wspaniały plan. – Joel 2:28, 29” („Harfa Boża” 1921 s. 196).

 

Również polska edycja książki pt. „Harfa Boża” z roku 1929 powtórzyła słowa, które zacytowaliśmy.

Jednak w angielskiej wersji The Harp of God z roku 1928 już usunięto ten fragment (patrz s. 194), chociaż był on jeszcze w edycjach wcześniejszych z lat 1925 i 1927 (patrz s. 189-190).


Powrót do strony głównej
Powrót początku artykułu
facebook
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021