Przed kim szedł Jan Chrzciciel?

Autor: Piotr Andryszczak

Przed kim szedł Jan Chrzciciel? Pytanie może jest banalne, ale jest potrzebne w polemice ze Świadkami Jehowy. O Janie Chrzcicielu czytamy, iż toruje drogę Panu, a tym Panem jest Jezus:

Biblia Tysiąclecia wy.IV
BT wyd.IV
Łk 1,76 Biblia Tysiąclecia wy.IV
Dz 19,4 Biblia Tysiąclecia wy.IV
J 1,26-27 Biblia Tysiąclecia wy.IV

Właściwie temat powinien być zamknięty, bo rzecz jest oczywista. Jan Chrzciciel przygotowywał drogę Jezusowi. Przypomnijmy też podstawową prawdę wiary chrześcijańskiej:

Dogmatyka KatolickaLublin 1959
Dogmatyka Katolickastr.61

Świadkowie Jehowy nie są chrześcijanami, nie wierzą w Trójcę Świętą, więc ich Biblia, zwana Przekładem Nowego Świata, musi być "wolna" od wszelkich wersetów, które mówią nam o boskości Chrystusa. Wspominają o tym w tej publikacji:

Strażnica 1964 Nr 121964 Nr 12
Strażnica 1964 Nr 12str.9

Jak Świadkowie Jehowy "uwalniali" swój przekład od "wpływu nauki o trójcy", możemy się przekonać w temacie Jana Chrzciciela, który jak wiemy, torował drogę Jezusowi. Porównajmy już przytaczany werset z Łk 1,76:

Biblia Tysiąclecia wyd.IV Przekład Nowego Świata wyd.1997
Łk 1, 76 Biblia Tysiąclecia Łk 1, 76 Przekład Nowego Światastr.1287

Przyjrzyjmy się bliżej wersetowi Łk 1,76 w wersji Towarzystwa Strażnica. Świadkowie Jehowy w tym miejscu odwołują się do Księgi Izajasza (literka "o"), w którym mamy tetragram:

Prorocy Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Prorocy Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Prorocy Vocatio

Iz 40,3

Prorocystr.861

Czy wstawienie w Przekładzie Nowego Świata w Łk 1,76 słowa "Jehowa" miało na celu ukrycie boskości Jezusa, by skierować czytelnika na swojego Boga "Jehowę"? Czy Jan Chrzciciel toruje drogę "Jehowie" czy Jezusowi, który jest Panem i Bogiem (J 20,28)? Świadkowie Jehowy wiedzą przecież, iż w tekście oryginalnym Nowego Testamentu nie ma tetragramu, lecz jest słowo kyrios. W wydanym przez Towarzystwo Strażnica:

Najlepszy dostępny

Strażnica 1 lutego 1998
1 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998
str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Łk 1,76

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.256

W prawej szpalcie, jak widzimy, już poprawiono tekst na "Jehowah", choć słowo kyrios w tym przypadku dotyczy Jezusa. W Nowym Testamencie są też wersety, które nie są cytatami ze Starego Testamentu, a mimo to Świadkowie Jehowy wstawiają w tych miejscach słowo Jehowa. Oto te miejsca:

Mt 1:20, 22, 24; Mt 2:13,15,19; Mt 28:2; Mk 5:19; Mk 13,20; Łk 1:6, 9, 11, 15-17, 25, 28, 32, 38, 45-46, 58, 66, 68, 76; Łk 2:9, 15, 22-23, 24, 26, 39; Łk 5:17; Łk 20:37; Dz 1:24; Dz 2:39; Dz 2,47; Dz 3:19; Dz 4:29; Dz 5:9; Dz 5,19; Dz 7:31; Dz 7:33; Dz 7,60; Dz 8:22, 24-26; Dz 8:39; Dz 9:31; Dz 10:33; Dz 11:21; Dz 12:7;, 11, 17, 23-24; Dz 13:2; Dz 13:10-12; Dz 13:44, 47-49; Dz 14:3, 23; Dz 15:35-36; Dz 15:40; Dz 16:14-15, 32; Dz 18:21, 25; Dz 19:20; Dz 21:14; Rz 12:11, 19; Rz 14:4, 6, 8; 1 Kor 4:4,19; 1 Kor7:17; 1 Kor 10:9, 21; 1 Kor 11:32; 1 Kor 16:7, 10; 2 Kor 3:16-18; 2 Kor 10:18; Ef 2:21; Ef 5:17, 19; Ef 6:4, 7-8; Kol 1:10; Kol 3:13, 16, 22-24; 1 Tes 1:8; 1 Tes 4:6, 15; 1 Tes 5:2; 2 Tes 2:2, 13; 2Tes 3:1; 2 Tm 1:18; 2 Tm 4:14; Hbr 7:21; Hbr 8:2; Jk 1:7; Jk 3:9; Jk 4:10; Jk 5:4, 10-11; Jk 5:14-15; 2 P 2:9, 11; 2 P 3:8-10; 2 P 3:12; Jud 1:5,14; Ap 1:8; Ap 4:11; Ap 18:8; Ap 21:22; Ap 22:5-6.

Wśród tych miejsc jest jedno, które nas interesuje. Przyjrzyjmy się bliżej Łk 1,16. Najpierw według BT:

Biblia Tysiąclecia
wyd.IV
Łk 1,16 Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy wstawili słowo "Jehowa" w swojej Biblii:

Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
wyd.1997
Łk 1,16 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1285

W odnośniku g odwołali się do Ml 4,6. Porównajmy:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Łk 1,16 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1285
Ml 4,6 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1213

Jak widzimy, w Ml 4,6 nie występuje tetragram. Dlaczego więc wstawiono słowo "Jehowa" w Nowym Testamencie w Łk 1,16, skoro są to słowa Ewangelisty? O czym mówi tekst w Księdze Malachiasza:

Biblia Poznańska Nowy Testament wyd.III Poznań wyd.1994 Ml 3, 23-24 Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.660
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.660

Wróćmy do cytatu:

Biblia Tysiąclecia
wyd.IV
Łk 1,16-17 Biblia Tysiąclecia

Wiemy już, iż Świadkowie Jehowy bezpodstawnie wstawili słowo "Jehowa" do Łk 1,16. Zauważmy, że cytat ten mówi o Janie Chrzcicielu, który: "wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich". Żydzi przecież wierzyli w Boga, a tu się okazuje, że mają się nawrócić do "Pana, Boga ich". Do kogo? Chodzi oczywiście o nawrócenie i uwierzenie w Chrystusa jako Pana:

Biblia Poznańska Nowy Testament wyd.III Poznań wyd.1994 Flp 2,9-11 Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.472
Biblia Poznańska Nowy Testamentstr.472

który zawsze był Bogiem ("On to, istniejąc w naturze Bożej" Flp 2,6), ale z chwilą Wcielenia (J 1,14), stał się człowiekiem, by być "Bogiem z nami":

Mt 1,23:

Biblia

Z wersetu Łk 1,16-17 również wynika, że Jan Chrzciciel "pójdzie przed Nim", czyli przed "Panem, Bogiem ich". Pójdzie przed Chrystusem. Bóstwo Chrystusa jasno stwierdzone przez autora Ewangelii, św. Łukasza.

Warto jeszcze wspomnieć o tych wersetach:

Pisma Vocatio (za zgodą wydawcy) Vocatio Pisma Vocatio kod.gram. (1) (2) (3) (4) (oznaczenia) Pisma Vocatio

Ps 130,7-8

Pismastr.225
Biblia Tysiąclecia
wyd.II
O Bogu - On odkupi Izraela
Ps 130,7-8 Biblia Tysiąclecia

Słowa z Księgi Izajasza wypełniły się na Osobie Syna Bożego - On bowiem zbawi swój lud:

Biblia TysiącleciaMt 1,21

Teraz jasne stały się słowa św. Pawła:

Biblia TysiącleciaDz 19,4

Dlatego też słowa z Łk 1,16; 76 należy rozumieć tak, że Jan Chrzciciel idzie przed "Panem, Bogiem ich", tj. przed Chrystusem. Żydzi mają uwierzyć w Boga, który stał się człowiekiem:

Biblia Poznańska Nowy Testament wyd.III Poznań wyd.1994 J 3, 14-18 Biblia Poznańska Nowy Testament

W Piśmie Świętym są też inne wersety, które w Nowym Testamencie odnoszą się do Chrystusa:

Mk 1,1-3 Pismo Święte Łk 3,4 Pismo Święte

Świadkowie Jehowy również w tych dwóch przypadkach "poprawili" Nowy Testament:

Przekład Nowego Świata wyd.1997
Mk 1,3 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Świata
str.1258
Łk 3,4 Pismo Święte w Przekładzie Nowego Światastr.1290

mimo, że w tekście oryginalnym występuje słowo kyrios, co możemy zobaczyć w wydanym przez Świadków Jehowy:

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures
wyd.1985

Mk 1,3

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.157

Jedynie co Świadkowie mogli zrobić na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa", to powołać się na hebrajskie przekłady, który pierwszy to J7 z 1599 roku (zob. str.13, str.14):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.157

Łk 3,4

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.263
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.264

Podobnie jak w Mk 1,3, Świadkowie Jehowy na uzasadnienie wstawienia słowa "Jehowa", powołali się na hebrajskie przekłady, który pierwszy to J7 z 1599 roku (zob. str.13, str.14):

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.264

W wersetach Mk 1,3 i Łk 3,4 autorzy Nowego Testamentu, Marek i Łukasz, cytując z Księgi Izajasza 40,3 korzystali z greckiej Septuaginty, w której był wyraz kyrios, wiedząc o tym, że można go przypisać Jezusowi:

Septuaginta zob.

Iz 40,3

Septuagintastr.619
Septuaginta (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.) Septuaginta Septuaginta
(za zgodą wydawcy Vocatio)

Iz 40,3

Septuagintastr.1414
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio Grecko-polski Nowy Testament(tab.kod.gram.) Grecko-polski Nowy Testament
wyd.1997

Mk 1,2-3

Grecko-polski Nowy Testamentstr.146

Łk 3,4

Grecko-polski Nowy Testamentstr.254

Jeśli tak "zostało napisane w księdze słów Izajasza", a autorzy Nowego Testamentu Iz 40,3 odnoszą do Chrystusa, używając tytułu kyrios - Pan (cyt. za LXX), to zmiana sensu tych wersetów przez wstawienie słowa "Jehowa", którego nie ma w Nowym Testamencie jest nieuczciwe ze strony Towarzystwa Strażnica.
Świadkowie Jehowy o swoim przekładzie (wyd.1994) piszą:


Przebudźcie się! 8 września 1994
8 września 1994
Przebudźcie się! 8 września 1994
str.16

W jaki sposób Świadkowie Jehowy potraktowali wersety z Mk 1,3; Łk 1,16; 76 i 3,4 można było się przekonać w tym artykule. Nie dziwię się, że nikt z tłumaczy nie miał odwagi podpisać się pod swoim "dziełem":

Przebudźcie się! 8 września 1994str.16

Na następnej stronie czytamy:

Przebudźcie się! 8 września 1994str.17

W 1998 roku Oficyna Wydawnicza "Vocatio" wydała:

Analiza Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Świata Warszawa 1998 Analiza Chrześcijańskich Pism Greckich w Przekładzie Nowego Światastr.136
Przebudźcie się! 8 września 1994ostatnia strona

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2024