"To jest Ciało moje"
czy
"To oznacza moje ciało"?

Autor: Piotr Andryszczak

Świadkowie Jehowy uczą, iż nie należy dosłownie rozumieć słów Chrystusa "To jest moje Ciało" oraz "To jest moja Krew", lecz należy je rozumieć symbolicznie. W tej publikacji czytamy:

Strażnica 15 marca 200415 marca 2004
Strażnica 15 marca 2004 Strażnica 15 marca 2004str.5

Towarzystwo Strażnica wydało swój własny przekład Biblii, tutaj zwany:

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994

Mt 26, 26

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.42
Biblia Tysiącleciawyd.IV

Mt 26, 26-28

Biblia Tysiąclecia

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.1994 Przekład Nowego Świata wyd.1994
Biblia TysiącleciaMt 26, 26-28 Przekład Nowego ŚwiataMt 26, 26-28

Aby rozstrzygnąć tę kwestię musimy zajrzeć do tekstu greckiego Nowego Testamentu wydanie interlinearne:

Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Mt 26, 26-28

Grecko-polski Nowy Testamentstr.129

W tekście greckim widzimy słowo estin, które jest tłumaczone dosłownie na "jest". Potwierdza to przekład wydany przez Świadków Jehowy:

Strażnica 1 lutego 19981 lutego 1998
Strażnica 1 lutego 1998 Strażnica 1 lutego 1998str.32
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Mt 26, 26-28

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.139
The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.140

Jak to się dzieje, że greckie słowo: estin w lewej szpalcie w "Najlepszym dostępnym przekładzie międzywierszowym Nowego Testamentu" przetłumaczono na angielski: "is" (jest), a już w prawej szpalcie (tzw. Przekład Nowego Świata) na: "means" (oznacza)? Dlaczego tak uczyniono?

Czyżby prawa szpalta to "myśli" Towarzystwa Strażnica?

Strażnica 1 maja 20081 maja 2008

na temat cytowanego już "Międzywierszowego Przekładu Królestwa":

Strażnica 15 marca 2004str.19

Świadkowie Jehowy nie wierzą w realną obecność Jezusa w Eucharystii pod postaciami chleba i wina. Dlatego też mają taki, a nie inny przekład wersetu Mt 26, 26-28. Podobną koncepcję wyznawał były ksiądz katolicki Johannes Greber, który porzucił kapłaństwo i oddał się praktykom spirytystycznym. Świadkowie Jehowy powoływali się przez pewien czas na przekład Nowego Testamentu Grebera. W jaki więc sposób oddał spirytysta Greber Mt 26, 26-28? Zobaczmy:

Johannes Greber Johannes Greber
Johannes Greberzob. Johannes Greber wyd.1937

Mt 26, 26-28:

Strażnica 15 marca 2004str.64

Porównajmy dwa przekłady. Spirytystyczny Grebera i przekład Świadków Jehowy:

Johannes Greberzob. Johannes Greber zob. zob. wyd.1984
Johannes Greberstr.64 Johannes Greber Johannes Greber str.1252

Choć Greber używa w swoim przekładzie słowo symbol, to widać, że poszedł na już na całość. Świadkowie Jehowy mają słowo means (oznacza). Jednak w swoich komentarzach używają właśnie tego słowa:

Prowadzenie rozmów na podstawie Pism zob. wyd. 2001
Prowadzenie rozmów na podstawie Pism Prowadzenie rozmów na podstawie Pismstr.229

Zobaczmy też 1 Kor 11, 24:

Johannes Greberstr.305

Czy Pan Jezus też tak myślał jak dzisiaj Świadkowie Jehowy? A może należy to rozumieć dosłownie tak, jak rzeczywiście Jezus powiedział podczas Ostatniej Wieczerzy, iż to jest Jego Ciało? Przyjrzyjmy się tym słowom:

J 6,51

Biblia Tysiąclecia

Słowa, które wypowiadał Pan Jezus: "Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało" (w.51) Żydzi rozumieli dosłownie. Chrystus mówi o czasie przyszłym: "Ja dam" i jak wiemy, dopiero w czasie Ostatniej Wieczerzy dał nam "Pokarm" (zob. J 6,27) mówiąc: "bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje". Na około rok przed ustanowieniem Eucharystii, Żydzi pytają:

J 6,52

Biblia Tysiąclecia

Jak czytamy dalej, Chrystus nie odpowiada: "jak", lecz mówi:

J 6, 53-59

Biblia Tysiąclecia

Ciało i krew oznaczają w jęz. biblijnym całego człowieka (np. Ga 1,16 "nie radząc się ciała i krwi", tzn. ludzi; por. Ef 6,12; Mt 16,17). Toteż Ciało i Krew Chrystusa, to rzeczywiście Ciało (pod postaciami chleba i wina), "które za was będzie wydane" 1 Kor 11,24. Chrystus mówi: "kto Mnie spożywa" (J 6,57). Tu już nie pada słowo "jest" czy jak chcą Świadkowie Jehowy "oznacza", lecz Chrystus bezpośrednio mówi o swym Ciele pod postacią chleba.
Przypomnijmy jeszcze raz ważne słowa:

J 6,58

Biblia Tysiąclecia

J 6, 51

Biblia Tysiąclecia

Świadkowie Jehowy widocznie nie wierzą Panu Jezusowi, więc idą jeszcze dalej. Otóż wkładają w Jego wypowiedź słowo "oznacza", którego nie wypowiedział, choć w tekście greckim nie występuje tam słówko estin ("jest"):

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światazob. wyd.1994

Łk 22, 20

Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Światastr.112

Zobaczmy, jak to przetłumaczyła Biblia Tysiąclecia:

Biblia Tysiącleciawyd.IV

Łk 22, 19-20

Biblia Tysiąclecia

Porównajmy:

Biblia Tysiąclecia wyd.1994 Przekład Nowego Świata wyd.1994
Biblia TysiącleciaŁk 22, 20 Przekład Nowego ŚwiataŁk 22, 20
Grecko-polski Nowy Testament (za zgodą wydawcy) Vocatio (tab.kod.gram.)

Łk 22, 20

Grecko-polski Nowy Testamentstr.371

W tekście greckim brak słówka estin. Potwierdza to również "Przekład Międzywierszowy Królestwa":

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa) zob. wyd.1985

Łk 22, 20

The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures (Pisma Greckie w międzywierszowym przekładzie Królestwa)str.381

Prawa szpalta to już tłumaczenie oddające myśli Towarzystwa Strażnica, które są zgodne z głoszoną nauką?


O tym, że pierwsi chrześcijanie wierzyli w realną obecność Pana Jezusa w Eucharystii mówią nam pisma Ojców Apostolskich i Ojców Kościoła. Na ten trop naprowadza nas Towarzystwo Strażnica:

Strażnica 1 lutego 19921 lutego 1992
Strażnica 1 lutego 1992str.19

Otwórzmy więc książkę, którą Towarzystwo Strażnica zna, ponieważ w artykule poświęconym Ojcom Apostolskim powołuje się na nią:

Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.23
Ojcowie Apostolscyzob.
Ojcowie ApostolscyATK Warszawa 1990

Jeżeli Świadkowie Jehowy piszą, iż Ojcowie Apostolscy pisali na temat chrystianizmu, żyli współcześnie z niektórymi Apostołami i znali ich nauki, więc zobaczmy, jaką naukę otrzymali od Apostołów:

Św. Ignacy pisze: "Do Kościoła w Filadelfii":

Ojcowie Apostolscystr.85

"Do Kościoła w Rzymie" (7:3):

Ojcowie Apostolscystr.83

"Do Kościoła w Smyrnie":

Ojcowie Apostolscystr.90

Świadkowie Jehowy dalej piszą w Strażnicy:

Strażnica 1 lutego 1992 Strażnica 1 lutego 1992str.19
Strażnica 1 lutego 1992str.20

Co takiego Świadkowie Jehowy wykropkowali?

Ojcowie Apostolscystr.63

Okazuje się, że wykropkowali słowa "pokarm i napój". Widocznie nie pasowały do głoszonej przez siebie nauki. To było przecież wyznanie wiary, jak sama Strażnica napisała, a takiej wiary obecnie Świadkowie Jehowy nie wyznają. Należy podkreślić, że "pokarm i napój" to chleb i wino, które podczas Eucharystii stają się Ciałem i Krwią Chrystusa.


Św. Justyn Męczennik, żyjący w II w. po Chrystusie pisał:

Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonemwyd.1926
Dialog z Żydem Tryfonem Dialog z Żydem Tryfonem

Kościół Chrystusowy od początku, aż do dzisiaj wypełnia słowa Chrystusa: "to czyńcie na moją pamiątkę" (Łk 22,19). Echo tych słów możemy już przeczytać w Didache:

Ojcowie ApostolscyOjcowie Apostolscy ATK Warszawa 1990
Ojcowie Apostolscy Ojcowie Apostolscystr.64

Czy wiem w co wierzęwyd.1992
"P r z e i s t o c z e n i e jest to jedyna w swoim rodzaju i cudowna przemiana całej substancji chleba w Ciało, a całej substancji wina w Krew Jezusa Chrystusa, podczas gdy postaci chleba i wina pozostają bez zmiany. W taki sposób Sobór Trydencki w 1551 roku wyraził chrześcijańską wiarę w przemianę zachodzącą w Eucharystii.

Sformułowanie to nie jest wyjaśnieniem tej przemiany, ale jakby sprecyzowaniem przedmiotu wiary. Jest odpowiedzią na pytanie, w co wierzymy wyznając, że Eucharystia jest Ciałem i Krwią Pańską.

Otóż wierzymy, że chleb i wino p r z e m i en i a j ą s i ę w Ciało i Krew Jezusa.

Co znaczy prze-istoczenie? Znaczy przemianę i s t o t y (inaczej: substancji) chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. Każda rzecz posiada swoją istotę i swoją "postać" (zespół "przypadłości"). Istota jest tym, czym dana rzecz jest. Postać lub przypadłość to jej kształt, cechy, zachowania, czas i miejsce, w jakich rzecz się znajduje itp. W naturalny sposób dokonują się ustawiczne zmiany postaci (przypadłości) każdej rzeczy, ale ich istota nie zmienia się. Każdy człowiek np. zmienia swój wygląd, wykonuje różne czynności, przeżywa różne sytuacje, ale jest ciągle w istocie tym samym człowiekiem. Jeśli istota rzeczy ulega zmianie - to tylko razem ze swoją postacią: dzieje się to wówczas, gdy dana rzecz ulega zniszczeniu. Tymczasem w Eucharystii zachodzi przemiana istoty (substancji) chleba i wina, ale postaci chleba i wina pozostają bez zmian. Jest to możliwe tylko mocą Bożą.

Chociaż wyrażenia "przeistoczenie" nie znajdziemy w Piśmie świętym, to trudno inaczej określić to, co zachodzi w Eucharystii. Jezus Chrystus w czasie ostatniej wieczerzy, dając apostołom chleb, mówił: "To jest Ciało moje". A podając im wino, mówił: "To jest kielich Krwi mojej". Nie można inaczej rozumieć słów Jezusa, jak tylko, że to, co ma nadal postać chleba nie jest już w istocie chlebem, lecz Ciałem Pańskim, a to, co nadal ma postać wina, w istocie nie jest już winem, a Krwią Pańską. A zatem wierząc w Jezusowe słowa, wierzymy, że istota chleba i wina ulega przemianie w Ciało i Krew Jezusa, choć postaci chleba i wina pozostają bez zmiany. Następuje zatem - jak to określił Sobór Trydencki - przeistoczenie". (s.265-266)

Biblia Tysiąclecia Pallottinum Pallottinum
Czy wierzyć w Trójcę?
J 6, 54-59
OTO WIELKA TAJEMNICA WIARY

1 Kor 11,27

Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Tysiąclecia Pallottinum
Biblia Poznańska Nowy Testament wyd.III Poznań wyd.1994

Mk 14, 22-26

Biblia Poznańska wyd.1994 Biblia Poznańska wyd.1994 str.131
Biblia Poznańska wyd.1994 str.132

Johannes Greber Komentarz do Nowego Testamentu zob. zob. wyd.1975 Biblia Tysiąclecia

J 6, 53n

Komentarz do Nowego Testamentustr.405
Komentarz do Nowego Testamentustr.406
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawła Edycja św. Pawła zob.

Mt 26,26-28

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2200
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2200
Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu Edycja św. Pawłastr.2201
zobacz:

Powrót do strony głównej
Opracował: Piotr Andryszczak
© 2007-2021